یاور استوار: سیخونک الشعرا و زمزمه‌های نوروزی

آخوند یقین پیکره ی شیادیست /  سرچشمه ی جهل و دشمن آزادیست  /  جمهوری شان را بنگر تا بینی  /  ماوای ستم، نماد استبدادیست …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» (بخش سوم)

حرکت به سوی سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون در امپراتوری های مختلف مسلمان با گسترش سرمایه داری در این جوامع و مداخلات استعمارگران آغاز شد. در واقع، تنها در دوره توسعه سرمایه داری بود که جوامع اسلامی در نهایت از ایفای نقش اصلی در سازماندهی اجتماعی باز ماندند. …. (دنباله…)

اعتصاب غذای شاهرخ زمانی در اعتراض به انتقال غیر قانونی به زندان قزلحصار

(دنباله…)