من یک شورشی هستم

(خاطرات زندان)

یادمان خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان
و گروه دوازده نفره

نویسنده: عباس سماکار

نشانی نویسنده: abbas.samakar10@gmail.com

 

فهرست

جلد کتاب

بخش 1          دستگیری

بخش 2          استادیوم ورزشی قوچان

بخش 3          زندان اوین

بخش 4          علت دستگیری

بخش 5          زلزله قیر و کارزین

بخش 6          سفر نوروزی بندرعباس

بخش 7          سلول عمومی

بخش 8          تلویزیون شیراز

بخش 9          تدارک اقدامات

بخش 10        زندان اوین، دانشیان و پاک نژاد

بخش 11        دادگاه

بخش 12        دفاعیات دادگاه اول

بخش 13        دادگاه دوم

بخش 14        رای دادگاه دوم

بخش 15        عید نوروز در سلول

بخش 16        زندان و زندان بان

بخش 17        در زندان عادی

بخش 18        آغاز تبعید های تازه

بخش 19        اعتراض به شرایط زندان آبادان

بخش 20        ادامه درگیری ها

بخش 21        فعالیت در زندان اهواز

بخش 22        یک اعتصاب غذای طاقت فرسا. نام نامه کتاب و شناس نامه نویسنده

 

صفحه اصلی