آرامش خاکستری

ظهیرالدوله آرامگاه بسیاری از بزرگان و میعادگاهی برای هنر دوستان بشمار می‌رود. آرامگاه ظهیرالدوله، قبرستان کوچک و باصفایی است که میان تجریش و امامزاده قاسم قرار گرفته‌است. این گورستان در واقع خانقاهی بود که توسط علی‌خان ملقب به صفاعلی و مشهور به ظهیرالدوله تأسیس شد.  ادامه »

ناصر کاخساز: انقلاب پی‌آمد سرکوب جنبش ملی

جنبش ملی ریشه در رشد و تنوع طبقه متوسط دارد. ایدئولوژی‌های گوناگون، که یا بر سرمایه‌داری بزرگ تکیه می‌کنند و یا بر دهقانان و کارگران، یعنی یا بر کاپیتالیزم و یا بر عدالت خواهی، در یک جامعه‌ی در حال گذر به مدرنیته، نگرشی افراطی دارند. افراط در ستم اجتماعی، به سبب نبودِ تضمین کافی برای تامین اجتماعی، غالبا به افراط کشانده می‌شوند.  ادامه »

بهروز سورن: شتری که در خانه آنها خوابیده است

 دفاع  تمام عیار از زندانیان سیاسی و محکومیت اعدام  زندانیانی که در کمال اعتقاد به راه و اهداف خود توسط رژیم حاکم حلق آویز می شوند – بندرت  منعکس میشود اما نامه نگاری های آقای احمد قابل و مهاجرانی و سایر آزاد شدگان … به تفسیر بازتاب مییابد. بی شک دفاع از زندانیان سیاسی در شرایط کنونی  – در گذشته و آینده از اهم ضرورت هاست. زندانهای سیاسی میبایستی از میان بروند. هیچ اندیشه ای نباید محصور شود. اما انصاف حکم میکند که هم اکنون که طعم بازداشت و شکنجه و حصر را چشیده اند دو نکته را رعایت کنند.  (دنباله…)

مکتب ایرانی؟ آیا گفتمان سیاسی در ج.ا. در حال تغییر است؟

اما این که طرح مکتب ایرانی و پافشاری بر آن از سوی رحیم مشائی چه سودی برای مردم ستمدیده ی ایران در بر دارد، پرسشی جدی است و باید دید: چه کسی می‌گوید و چرا می‌گوید؟ (دنباله…)

آیا بازار استقلال خود را باز می یابد؟

 وضعیت بازار از آنچه که می گویند بدتر است. سخن بازاریان اینست: روی احمدی نژاد زیاد شده است. تازه مگر این بچه ها که در خیابان کشته می شوند بچه های ما نیستند؟. در آن زمان ما بهانه نداشتیم و به شدت بازار را کنترل می کردند تا ما را از جنبش دور نگاه دارند ولی اکثر ما در تظاهرات بودیم. (دنباله…)

میز گرد برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی

با حضور مهرداد درویش پور و حامد یوسفی در باره نقش “لباس شخضی ها” در جمهوری اسلامی ایران  ادامه »

پـویـان انصـاری: اما آن صـدای “مشکوف” و راز ِ مُعمـای ِ …!؟

داشتـم فکـر می کردم که این همـه نوشتـه، بحـث و تجـزیـه و تحلیـل در مـورد مسائـل گـونـاگـون رژیـم جمهوری اسلامی تـوسط دانشمنـدان سیاسی رنگـارنـگ، تا بنده بـی دانش بـی رنـگ و بـو! کـه بـازتـاب آنـرا در روزنـامـه، سایت، رادیـو و تلویـزیـون و … شاهـدیـم، دردی را دوا کـرده است؟ اشتباه نکنید منظورم درمان دردهای بیشمـار۳۱ سال هموطنان درون مـرز نیست (آنها را بی خیـال) بلکـه دردهای سیـاسـی خودمـون را مـی گویـم که دربـرون مـرز خوشبختانـه زندگـی مشقت بـار  آن وری ها را هم نداریـم. (دنباله…)