پـویـان انصـاری: اما آن صـدای “مشکوف” و راز ِ مُعمـای ِ …!؟

داشتـم فکـر می کردم که این همـه نوشتـه، بحـث و تجـزیـه و تحلیـل در مـورد مسائـل گـونـاگـون رژیـم جمهوری اسلامی تـوسط دانشمنـدان سیاسی رنگـارنـگ، تا بنده بـی دانش بـی رنـگ و بـو! کـه بـازتـاب آنـرا در روزنـامـه، سایت، رادیـو و تلویـزیـون و … شاهـدیـم، دردی را دوا کـرده است؟ اشتباه نکنید منظورم درمان دردهای بیشمـار۳۱ سال هموطنان درون مـرز نیست (آنها را بی خیـال) بلکـه دردهای سیـاسـی خودمـون را مـی گویـم که دربـرون مـرز خوشبختانـه زندگـی مشقت بـار  آن وری ها را هم نداریـم.

پـویـان انصـاری    
Pouyan49@yahoo.se

آیا در این مدت ۳۱ سال، فـردی، تشکیلاتی و یا … توانسته است سیاستـی بکار بـرد که به تعداد انگشتـان ِ دست (اشتباه لُپـی نکنیـد منظورم تعداد انگشتـان یکـدست است) گـروهـی را دورهـم جمـع کند!؟
بسادگـی ۲ تا ۲ می شود ۴ تا، مسلمـأ جواب نــه  است!

حتمـأ مـی خواهیـد بگوئیـد، ای … بازهـم موعظـه های تکـراری؟
نه، به همان برکتـی که احمـدی بی اصل و نسب نژاد، به دردمنـدان میهنمـان حوالـه داده است تکـراری نیست.

لطفأ کمی صبـر کنید و زود قضاوت نکنید، بعـدش هم، من هنوز چیـزی نگفته ام، ولی خودمونیـم، چطورمی توانید ۳۱سال صبر کنید؟برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هـم که هیـچ عجله ای نیست! ولی بنده هنوز هیچی نگفته ام کاسه صبرتـان لیـز میخوره !

امـا قبـل از اینکـه بـه توضیـح کشف جدیدم به پـردازم، یاد حادثه ای که در مسیر بیابانگردی روزانه رئیس جمهور (چرا که ایشان شب ها در آغُـل به سر مـی بـرنـد) رژیـم ماتـم و عـزا و یا بهتر است گفت، این ترکیبـی ار زذالت و شامورتی بازی اتفـاق افتـاد، اشاره ای داشته باشم.

صدایی شنیده شد، همان لحظه اول گفتند بُمب اتمی بود که توسط استکبار جهانـی و صد البته به کمـک اسرائیلی ها و … بسوی رئیس جمهور ناقـص الخلقه پـرتـاب شده است! بعـد دیـدنـد، خیـر ایشان طوریشون نشده است! گفتند نارنجکی بود که اشتباهأ به جـای دستـه گُـل، بسوی وی پـرت شده بود! بعـد از لحظـه ای دیگـر گفتنـد، عـده ای به خـاطـر آن ” صـدا ” کـه در اطـراف رئیس جمهور زورکـی رُخ داده است از خوشحالـی، تـرقـه در کرده اند.

درد سرتـان ندهـم، منظـور ایـن است کـه زود قضـاوت شـد و گـرنـه کمـی دنـدون، روی دل و جیگـر گذاشته می شد پی به این حقیـقـت می بـُردیـم که آن صـدا، نه صـدای نارنجـک بود نه از تفنگـی شلیک شد و نه تـرقـه ای بود و نه ….
ولـی یک چیـز مشترک در همه آن شنیده ها، حقیقت داشت و آن، شنیدن “صـدا” بود.

حال خوانندگان عـزیـز، به مـا بگوئیـد “جانی دالر” از کجـا فهمیـد کـه… ببخشیـد حواسم رفـت تو داستان های رادیویـی شب ِ آن زمـان کـه هنـوز خمینـی جـلاد با نعلیـن خـونـی وارد خـاک ایـران نشده بود. واقعــأ زمـان چه زود گـذشت، باورتـان مـی شود، ۳۱ سال! بقول معروف بگذارید پیش بچه، قهـر می کنـد!!!

اما، راستی آن صدا چه بود؟
حتـی خود احمدی بـی نژاد، این سلطان قلب های حماس و حزب الله، ماجرا را از اطرافیـان خـود جویا شد.
راویـان پُشت ِ پـرده سیـاست، بعرض ِ بی شرف ایشان رساندند، آقا دروغ چرا، تا قبر آ آ آ … اهالی شهر به افتخـار شمـا …
ولی آنها خجالت کشیدند که بقیه ماجرا را به گویند، از ایـنرو از آقای “رئیس جمهور دائم المشنگ” سئوال کردند: قربان، فیلم دایی جان ناپلئون را دیده اید ؟
ایشان فرمودند:نه یکبار، بلکه ۱۰۰۰مرتبه آنرا دیدم ولی حیف شدچراکه، من باید نقش دایی جان را بازی می کردم.
اطرافیان کمی خیالشان راحت شد و به خود جـرئتـی دادند و گفتند:
آن صـدا، از نوع آن صـدای ِ … بقول مش قاسـم (در فیلم دایی جان ناپلئون) “مشکـوف” بـود کـه مـردم شهـر، به افتخـار ورود جنابعالی …..

خوب، حـالا بریم سر ِ اصل مطلب جدید که هنوز به بازار نیامده است.
پس، خانمها و آقایان، خواهران و برادران، دوستان و رفقا، این شما و این هم …

ولـی وجدانأ، خودتان قضـاوت کنید این درستـه که وقتـی چیـز جدیـدی را کشف می کُنید و یا بـه راه حل نوینی می رسید آنهم در رابطه بامخالفیـن جمهـوری اسلامی، مانندسازمان ها، احـزاب، تشکیـلات ها و شخصیـت ها، آنرا زود بیـان کـرد؟

فکـر می کنید با بیـان این تئوری جدید، چی از آب بیرون می آید؟ البته خیالتان صـد در صـد راحت باشد که ماهـی نیست!
عصبی نشوید الان می گویم، این چیزی که من کشف کردم در حقیقت “راز  ِ معمایی” است و آن بدین قرار است که :
چگونه مـی شود سازمانـی، حزبـی، رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ای، شخصیتـی و … سیاستـی را پیشه خود کنـد کـه ۳۱ سال با موفقیت و افتخـار بتوانـد راه خود را برود بدون اینکـه بهـم برسنـد و باعث ِ “اتحـاد” شود؟ (هرچند تئوری ۲ خط موازی بهم نمی رسند مگر خدا، ببخشیـد”خمینـی” بـه خواهد در سال ۵۷  اتفاق افتاد).

کشف جـدیـد من در این است که:
اتحاد اپوزیسیون با یکدیگر در زیر یک سقف، کـار بسیار ساده و پیش پا افتاده ای است، از اینرو اپوزیسیون با اینهمه هیبـت و عظمت کـه نامش فقط کافی است پُشت ِ دشمـن را بلرزانـد، حق دارد که زیـر بـار ِ این بچه بازی ها (اتحاد) نرود و علـی رغـم تمام دسیسه ها و کار شکنی ها که برای اتحـاد آنهـا بوجود آمده است، خوشبختـانـه آنهـا، با هوشیـاری کامـل و بـا تمـام سعــی و تـلاش برای حفظ این پـراکنـدگـی آنهم در این مـدت ۳۱ سال در مقابل این رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی مقاومت سرسختانه ای کرده اند چرا که خود ِ نگهداشتن حُرمت ِ پراکندگی، کار بسیار سخت و دشواریست .

من، به نوبه خود، در حیرتـم کـه چگونـه این دستـه از دوستـان و رفقـا و سازمان های سیـاسـی با موفقیت و تلاش شبانـروزی و خستگـی ناپذیری،توانستنـد ۳۱ سال پـراکنـدگـی خود را بدون آنکه کوچکتـریـن خللـی در آن وارد شود حفـظ  کنند و  آنـرا همچنـان ادامـه دهنـد؟
از خود هیچ سئوال کرده اید  راز پیروزی ِ حفظ این همه پراکندگی در چیـست؟ 

با اجازه خوانندگان اول خودم  پاسخ می دهم!
شایـد راز این معمـا در ایـن باشد کـه همـه از ریـز و درشت شان ( منظور اپوزیسیون است) بـه خوبـی و روشنـی که مـو هـم لای درزش نمـی رود مـی دانند که، اتحاد شان برای سرنگونی ایـن رژیـم در زیـر یک سقف، بـی اثـر است و کـاری از پیش جلو نمـی بـرد.

مهمتـر اینکـه تـرس وحشتنـاکی که اپـوزیسیـون، زبانم لال، از ترک خوردن سقـف دارد! چه کسی می تواند این ضمانت را بدهد که “خدای” نکرده، آن سقـف روی سـر ِ آنها خـراب نه شود !!!؟؟؟

پس بهتـر است همـان پـراکنـدگـی ۳۱ سال ِ را حفـظ کـرد و آنـرا ادامـه داد چـرا کـه حدالقـل بهـانـه ای است برای توجیـه سرنگونـی رژیـم.
خودمونیم مثل اینکه زدم تو خـال، شما چـه فکـر می کنیـد!؟

پنجشنبه۲۱ مرداد ۱۳۸۹- استکهلم

ارسال دیدگاه