سوزان ابوحوا: مقاومت در برابر اشغال اسرائیل می‌تواند و باید اشکال متفاوتی داشته باشد

مقاومت فعال و غیرفعال در برابر اشغال اسرائیل  عمیقا در جامعه فلسطین ریشه دارد. مقاومت منفعل  یا استقامت، می‌تواند در فعالیت‌های روزانه فلسطینی‌ها همچون حضور در مدرسه، محل کار، زمین‌های خود، ازدواج، وضع حمل و ادامه‌ی زندگی با وجود همه‌یتوهین‌ها و تحقیرهای روزانه خود را نشان دهد …. (دنباله…)

چهار مقاله به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس، نوشته خسرو صادقی بروجنی

ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!

ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی

صمد بهرنگی و آسیب شناسی نظام آموزشی
ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: صمد‌؛ عاشیق میلت

ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: سلام، عمو صمد!

ویژه نامه ای به مناسبت ۹ شهریور؛ سالروز غرق شدن صمد بهرنگی در آب های ارس …. (دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: اقتصاد سیاسی دولت یازدهم

شواهد موجود نشان می‌دهد جهت‌گیری اقتصاد سیاسی دولت یازدهم، با راهبری ژنرال‌ها و تکنوکرات‌های کارکشته‌ای صورت‌بندی می‌شود که تمام تلاش‌شان انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ثروت به مدد اجرای نسخه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و جلب رضایت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های جهانی است. …. (دنباله…)

کانون نویسندگان ایران: آن که باید پوست بیندازد حاکمیت است نه کانون نویسندگان

اکنون، با توجه به این نگاه سریع و اجمالی به سرخط آن‌چه در این سی و چند سال بر کانون نویسندگان ایران گذشته است، از معاون وزیر ارشاد می‌خواهیم وجدان خود را قاضی کند و به این پرسش ما پاسخ دهد: به راستی کدام یک باید «پوست‌اندازی» کند: کانون نویسندگان ایران که پیرو منشورش از همان آغاز تأسیس در سال ۱۳۴۷ به دفاع پیگیر از آزادی بیان و مخالفت با سانسور برخاسته است یا سرکوبگرانی که سد راه این تشکل نویسندگان آزادی‌خواه و مستقل شده و با تمام وجود کمر به نابودی آن بسته‌اند؟ …. (دنباله…)