شعر «آزادی» از پل الوار

شعر آزادی سروده ی پل الوار (۱۸۹۵- ۱۹۵۲)  پیش از این دو بار به فارسی برگردانده شده است ، نخست در شماره ی ۶ ام مجله ی گلچرخ در اردیبهشت ۷۲ با ترجمه و نگارش دکتر جعفر معین فر و  پس از آن نیز در کتاب “تنهایی جهان” که گزینه ای از اشعار الوار به ترجمه ی محمدرضا پارسایار  است و نشر هرمس آن را به طبع رسانیده. (دنباله…)