شمارۀ پانزدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

آزادی زن، معیار آزادی جامعه است!
ساختار اجتماعی امروز در سراسر جهان از آن جمله در جغرافیای سیاسی افغانستان، نابرابر و توام با اشکال متنوعی از ستم و خشونت است؛ این نابرابری، خشونت و اشکال ستم اجتماعی دلیل اساسی افت جوامع بشری در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی
میباشد. بیش از نصف جمعیت جهان به دلیل جنسیت شان به عنوان زن، بار انواعی از تبعیض و اشکال گوناگونی از ستم اجتماعی- طبقاتی را بدوش میکشند؛ از این منظر بشریت کماکان دارد مراحل بدوی و کودکی خودش را سپری میکند. حال پرسش اساسی این است که چرا چنین شد، و آخر سر چگونه میشود از این وضعیت فلاکت بار رهایی یافت؟ ….

—————————————————

دانلود شماره چهاردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-15.pdf

—————————————————

6991

—————————————————

دانلود شماره چهاردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-15.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.