پرداخت میلیاردها تومان رانت‌های مختلف به شرکت‌های خصولتی در یک‌سال اخیر / طبقات مرفه، برندگان نابرابرى‌هاى سال‌هاى گذشته

استاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه سیاست هاى اقتصادى سه دهه گذشته مولد نابرابرى هاى جامعه بوده ،گفت: متاسفانه دولت ها از محــل منابع عمومى فرصــت هاى بزرگ و انحصارى را وارد جیب دوســتان و آشــنایان سیاسى خــود کردند که این مهم ســبب افزایش نابرابرى ها در جامعه شده است. ….

—————————————————————–

rantkhari

پرداخت میلیاردها تومان رانت‌های مختلف به شرکت‌های خصولتی در یک‌سال اخیر

طبقات مرفه، برندگان نابرابرى‌هاى سال‌هاى گذشته

نزدیک شدن بورس به کف بازار
حسین راغفر با اشــاره به اینکه ظرفیت هاى زیادى براى افزایــش نرخ مالیات وجود دارد، افزود: اما مالیات را باید از افرادى دریافت کرد که توانســته اند در یکسال گذشته از رانت‌هاى ارزى به ســودهاى بسیار هنگفتى دســت پیدا کنند.

دولت به ســراغ ظرفیت‌هاى مالیاتى بزرگ کشور نرفته است

استاد دانشگاه الزهرا(س) با اشــاره بــه اینکه در صورتــى که دولت معافیــت مالیاتــى از شــرکت‌هایى که توانســته اند ســود زیادى از منشــأ انرژى و ارزى کســب کرده‌اند را حــذف کند، مى تواند کســر قابل توجهى از بودجه و درآمدهــاى کشــور را از ایــن طریــق تأمین کند، بیان کرد: متاسفانه دولت در سال هاى گذشته به هیچ وجه به ســراغ ظرفیت هاى مالیاتى بزرگ موجود در کشور نرفته است. وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشــته حدود ۸۰۰ هزار میلیــارد تومان رانت‌هاى ارزی و انواع مختلف رانت هاى انرژى به شرکت هاى بزرگ و خصولتى پرداخت شده است، گفت: تنها یک شــرکت فولادى در سال ۹۸ توانســته ۲۰ هــزار و ۵۰۰ میلیارد ســود خالص داشته باشد و نباید فراموش کرد که اغلب این شرکت ها از پرداخت مالیات معاف هستند. وى با اشاره به اینکه متاسفانه پایگاه طبقاتى دولت حکم مى کند که به دنبال حفظ منافع طبقه خودش باشد نه صیانت از طبقه متوسط مردم، بیــان مى کند: متاســفانه سیاســت هــاى اقتصادى سه دهه گذشته باعث شده تا نابرابرى در جامعه ایجاد شود.

طبقات مرفه، برندگان نابرابرى هاى سال هاى گذشته
راغفر با اشاره به اینکه طبقات مرفه، برندگان نابرابرى هاى ایجاد شده در سال هاى گذشته هستند؛ گفت: در نتیجه این مهم سبب شده تا طبقات متوسط و محروم جامعه روز به روز تضعیف شوند. وی گفت: صــرف نظر از وعده هایى که دولت براى بهبود ســهام داده است، باید پذیرفت که بازار بورس بدون پشتوانه تولیدى نمى تواند رونق بگیرد.

بورس در حال نزدیک شدن به کف بازار است
وى با بیان اینکه در شرایط فعلى بورس در حال نزدیک شدن به کف بازار است، گفت: رســیدن شاخص هاى بازار سرمایه به حدود یــک میلیون و یــک میلیون و یکصــد، بیانگر این موضوع است که شاخص بورس دیگر خیلى پائین نمى آید و در صورتى که هم کاهش یابد مجددا به این رقم باز خواهد گشــت. این اقتصاد دان با بیان اینکه بخش قابل توجهى از حباب بازار بورس تخلیه شــده است افزود: متاســفانه در ســال هاى گذشته ســرمایه گذارى مناســبى در بخش هاى تولیدى کشور انجام نشده است. وى بیــان کرد: اگــر دولت بتواند منابعــى که وارد بازار ســرمایه مى شــود را در بخش تولیــد مقیــد و هزینه کنــد، قطعا مى تــوان انتظار ثبات در بازار ســرمایه وســهام داشــته باشیم. این اقتصاد دان بیان کرد: با توجه به اینکه دولت با تبلیغات گســترده انتظــارات زیادى را براى ســهام داران و مــردم ایجاد کــرد، بنابراین در چنین شــرایطى طبیعى است که بازار سرمایه تنها در کوتاه مــدت مى تواند مناســب باشــد و در نهایت منجر به سقوط مى شود.

راغفر با اشــاره به اینکــه از ابتداى فعالیــت بازار ســرمایه، اقتصــاد دانان ســقوط آن را پیــش بینى کردند، گفت: اگــر دولت یک برنامه روشــنى براى حمایت از تولید و ســرمایه گذارى در نظر بگیرد و فرصت هاى سفته بازى و سوداگرى را در دیگــر بازارها محدود کند، مى توان انتظار رونق را در بازار ســهام داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه قطعا فعالیت بازار سرمایه در این مسیر مى تواند سبب رشد اقتصادى و اشــتغالزایى شــود، خاطر نشان کرد: درآمدهاى حاصــل از تولید مى تواند ســهام داران و افرادى که ســرمایه هایشان را وارد بازار سرمایه کرده اند، منتفع کند. وی گفت: مادامى که بازار ســرمایه رها باشــد نمى توان انتظار رونق و ســودآورى در این بازار را داشــته باشیم.

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.