اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی “اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان” چهارشنبه یکم بهمن

چهارشنبه یکم بهمن رانندگان شرکت خصوصی اتوبوسرانی “اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان” در تمام روز اعتصاب کردند. ….

—————————————————

6587

اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی “اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان” چهارشنبه یکم بهمن

چهارشنبه یکم بهمن رانندگان شرکت خصوصی اتوبوسرانی “اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان” در تمام روز اعتصاب کردند.

اعتصاب کنندگان در خطوط زیر اشتغال دارند:
مالک اشتر – فیاض بخش
استاد معین – فیاض بخش
استادمعین – انقلاب
قصرالدشت – فیاض بخش
انقلاب – بیهقی
سی‌متری جی – انقلاب
انقلاب – ژاندارمری
گیشا – ولیعصر
ولیعصر – والفجر
چیتگر – ایران‌خودرو
آزادی – شهرک آزادی
وردآورد – آزادی

خواسته رانندگان

عدم پرداخت معوقاتشان.
عدم واگذاری دو دانگ از اتوبوس به رانندگان.
عدم کسب درآمد کافی بطوریکه اتوبوس‌ها دیگر قابلیت کار ندارند و رانندگان پولی ندارند هزینه اتوبوس کنند.

این خطوط خصوصی شده تحت نظر سامانه یک بی‌آرتی فعالیت می‌کنند و بعد از اعتصاب مدیر و معاون بهره‌برداری این سامانه عوض شدند، بدون اینکه به رانندگان تضمینی برای برآورده شدن خواسته‌هایشان داده شود.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.