شمارۀ دوازدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

“بورژوازی روستا را زیر فرمان شهر کشید. شهرهای عظیم پدید آورد، شعار جمعیت شهرنشین را در قیاس با روستانشین بسی فزونی بخشید و بدین سان بخش بزرگی از جمعیت را از خرفتی زندگی روستایی رهانید و همان گونه که روستا را به شهر وابسته ساخت، کشورهای بربر و نیمه بربر را به کشورهای متمدن و خلق های دهقانی را به خلق های بورژوا و شرق را به غرب وابسته کرد.” مانیفست کمونیست ….

—————————————————

دانلود شماره یازدهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-12.pdf

—————————————————

6103

—————————————————

دانلود شماره یازدهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-12.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.