شمارۀ ۶۱ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

نشریه سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

—————————————————–

http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-61.pdf

—————————————————–

6001

————————————————–

http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-61.pdf

www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.