یاریش نصیریان: لطفا به شعور من توهین نکنید. کدام دئموکراسی پیروز گشت؟!

همچنانکه ثابت گشته است در طول تاریخ قرنهای گذشته هیچ کدام از وعده های انتخاباتی که توسط این افراد و احزاب در پیش از مرحله انتخابات بیان گشته بخشا و یا تماما به مرحله اجرا درنیامده و حتی با بیشرمی توسط انان فراموش گشتند. ….

——————————————————

لطفا به شعور من توهین نکنید. کدام دئموکراسی پیروز گشت؟!

همچنان که بارها بیان کردم دئموکراسی واقعی در نابودی دستگاه متمرکز قدرت و فاسد و تقسیم قدرت برابر به همه شهروندان یک جامعه محقق میشود. دئموکراسی شورایی حاکمیت صد در صدی یک جامعه را تضمین خواهد کرد زیرا فردی بر فرد دیگر برتری نخواهد داشت چون قدرت اجرای برتری نخواهد داشت. دئموکراسی حاکمیت یک فرد و یا یک حزب بمدت معلوم و تعیین شده در یک ساختار قدرت نیست.

همچنانکه ثابت گشته است در طول تاریخ قرنهای گذشته هیچ کدام از وعده های انتخاباتی که توسط این افراد و احزاب در پیش از مرحله انتخابات بیان گشته بخشا و یا تماما به مرحله اجرا درنیامده و حتی با بیشرمی توسط انان فراموش گشتند.
وعده های دئموکراسی و خوشبختی و رفاه و ازادی و عدالت و برابری و کار و نان و هزاران وعده دیگر توسط همه حاکمان جهان در پیش از مرحله انتخابات همگی در کل مشترک هستند. اما اشتراک نسبی انها در عدم اجرای انها توسط همان برگزیدگان حاکم گشته در عمل بوده و هست.

دئموکراسی هرمی تکرار همین فاجعه هاست. اعتماد میلیونها انسان به یک فرد فاسد در یک سیستم فاسدی که همیشه بعد از کسب قدرت جنایتکاری میکنند توهم نیست؟!
هیتلر و ترامپ و روحانی و احمدی نژاد و اردوغان و مکرون و جانسون و هزاران حاکم فاسد مگر کمتر از بایدن وعده اتحاد و رفاه و خوشبختی و برپایی دئموکراسی داد؟!
صدها میلیون امریکایی بهمراه میلیاردها انسان در جهان در سیرکی مشمئز و تکراری ببازی گرفته شدند تا این بازی جهانی و دروغ مشمئز جهانی گشته دوباره به فریب جهان ادامه دهد!
رسانه ها و حاکمانی که با عجله تمام از خلاصی از شر ترامپ در تبریکهای عجولانه به رقیبش جشن پیروزی گرفتند شریک این کودتای رسانه هایی هستند که اربابان واقعی جهان انان را هدایت و اداره میکنند.

راهکار چیست؟!
هدف من ابتدا بعنوان یک انسان مسئول و یک مبارز سوسیالیست با مرام انارشیزم از این مقالات روشنگریست. وظیفه یک روشنفکر سیاسی روشنگری  و اگاهی بخشی به توده های متوهمی است که نجات بخشی خود را در پیروزی یک حاکم  فاسد و جنایتکار بر یک فاسد و جنایتکار دیگر میبینند است. نجات دهنده ای جز خود ما موجود نیست. این نجات دهی میبایست مسلح به دانش و یک راهکار مناسبی باشد که به این ننگ بشری و این دروغ بی پایان پایان دهد. من در این روشنگری به هم وطنان دربندم راهکار نجات بخش را نیز ارائه میکنم. یگانه راهکار درست برای نجات بشر که میبایست جهانی باشد تا بشر اسیر در جهان را ازاد نماید. بشر اسیر یک توهمیست که رسانه ها و اربابان جهان ان را تبلیغ میکنند. نگاه کنید به حاکمان جهان و تمامی رسانه های جهان که با بیشرمی پیروزی دئموکراسی را در شکست یک فرد میدانند و تبلیغ میکنند. ننگشان باد. کاراییی این نظام فاسد بنام دئموکراسی جهان سرمایه داری بسان همین سیستم به پایان رسیده است. این سیستم فرسوده با نیاز بشر مدرن برای ایجاد یک سیستم واقعی دئموکراتیک همخوانی ندارد. این سیستم ارتجاعیست و باید بسان جهان مدرن و بشر مدرن اپدیت یعنی بروز گردد. بعنوان یک فرد سیاسی بسان همیشه وظیفه ما مبارزین سیاسی نشان دادن این تفکرهای ارتجاعی و کل این سیستم ارتجاعی و نظم (بینظمی) در جهان است. وظیفه روشنفکر سیاسی تنها نقد کردن این سیستم نیست بلکه میبایست راهکار مناسب که به این ضرورت بشریت و جهان پاسخ در خور را نیز میدهد را ارائه نمود. این راهکار میبایست و باید یک راهکار جهانی باشد چون بشر جهانی گشته است زیرا سیستم جهانی سرمایه نیز جهانی عمل میکند. نکته مهمتر و اصلی این راهکار عملی بودن و هم خوانی ان در همه سطوح مختلف جوامع جهانیست. به باور من تنها یک راهکار سوسیالیستی میتواند پاسخ درستی به این نیاز بشر را تامین کند و اگر این سوسیالیست خواهان تسخیر قدرت سیاسی نباشد او یک سوسیالیست حقیقی است. زیرا با عمل به باور میتوان ان باور را تبلیغ کرد و حقیقت ان را به اثبات رساند.

همچنان که میدانید با اجرای سیاستهای استعماری ما شاهد رشد جهان های متفاوتی هستیم که در بعضی از تعریف ها ان را به سه بخش تقسیم میکنند اما من به دو بخش تقسیم گشته در جهان باور دارم یعنی به جای جهان پیشرفته و مدرن و نیمه مدرن و عقب نگهداشته من به دو جهان حاکم و محکوم معتقد هستم. الترناتیو و راهکار پیشنهادی ما سوسیالیستها میتواند به این سیستم جهانی و این نابرابریها و این ستم گریها در جهان پایان دهد. این الترناتیو همچنین با پایان دهی به رابطه های استعماری و استثماری در جهان اغاز پایان سیستم سرمایه داری در جهان نیز میتواند منجر شود. به باور من با برپایی حاکمیتهای شورایی دئموکراتیک و لائیک در سرزمینمان و سپس کنفدراسیون شوراهای منطقه در خاورمیانه میتوان به روابط استعماری جهان برتر پایان داد و سپس در پی عدم کارایی تامین رفاه اکثریت مردمان ساکن جوامع پیشرفته انان نیز بهمراه همه ستم دیدگان جهان  به ایجاد و برپایی تنها راهکار نجات جهان و بشریت یعنی فدراسیون شورایی جهان برگرفته از همه کنفدرال های شورایی منطقه های مختلف جهان اقدام نمایند. باور دارم که برای اکثر خوانندگان گرامی این متون شبیه به ارزوهای خیالیست که هیچگاه محقق نخواهد گشت. اما باور دارم که سقف ارزوهای یک فرد و یک جامعه تعیین کننده قامت تفکر ان فرد و ان جامعه است. تعیین سرنوشت ان جامعه در  خوشبختی و یا بدبختی ان جامعه و افراد مقیم ان نیز بسته به ارزوها و حجم بزرگ و حقیر افراد و ان جوامع و خصوصا روشنفکران و پیشگامان انهاست.

برای اثبات ساده و عملی بودن این ارزوی بزرگ به بزرگی بشریت اسیر در جهان یک مثال ساده بیان کنم. در منطقه ای بنام سرزمین تحت اشغالمان که ایران نامیده میشود که رژیم و حاکمیتش و تمامی سیستمش در حال فروپاشی کامل  نیز هست شانس ایجاد حکومتهای شورایی بسیار است. در خلا قدرت مقتدر که حاکمان جهان قصد تعویض ان را دارند و یا احتمال سرنگونی توسط جنبشهای اجتماعی و گرسنگان دور از ذهن نیست شانس اجرایی کردن این مدل حاکمیت شورایی بسیار بالاست. ادغام جمعیتی ملل ساکن ایران با کشورهای همسایه نیز پیش روی شماست. کسب ازادی کرد در زنجیر و برپایی حکومت شوراها در کردستان ایران اغاز فروپاشی حکومتهای  متحجر و کارگزار و سرکوبگر عراق و سوریه و ترکیه خواهد بود زیرا کردهای مقیم و اسیر ان کشورها خواهان  برپایی نمونه دیگر حکومتهای شورایی در ایران خواهند بود از تکرار این روش توسط ترکان اذری و ترکمنها و بلوچها و عربها خود داری میکنم . تصور کنید گستردگی اجرایی این سیستم که سراسر منطقه و افریقا را نیز در بر خواهد گرفت.

پایان  سخن
توضیح. هر دقیقه بر حجم گند و کثافت انتخابات امریکا افزوده میگردد که هر روز توسط اخرین خبرها به نمایش گذاشته میشود. اخرین خبرها حاکیست که ترامپ که  شکست وی توسط کودتای همه رسانه های برتر در جهان اعلام گشت و این خبر  موجب شادمانی همه حاکمان جهان را فراهم ساخت است یک رسوایی جهانی را رهبری مینماید. بر اساس مدعیان اخرین خبرها در باند ترامپ کل ارای پستی در مناطق حاکم باند دئموکراتها بصورت پنهان توسط حکومت ترامپ کد گزاری (رمز گزاری) گشته بود. اکثر این برگه های انتخاباتی و در شکل میلیونی توسط باند بایدن و شرکا بدور انداخته شدند و بخشی دیگر نابود گشتند که کل این اسناد بشکل ویدئوها به دادگاهها ارال خواهد شد. در ضمن به گفته باند ترامپ ۱٫۸ میلیون رای اشخاص مرده به صندوقها ریخته شده است. (مردگان در یک سیستم مرده و پوسیده حق رای دارند) ترامپ محصول این رقابتهاست امریکا و جهان از شر او خلاص نگشتند زیرا وی زیرک تر از همه رقبای فاسد خود است. با اثبات این ادعا در دادگاههای امریکا شاهد این رسوایی در حجم جهانی ان خواهیم بود من بنوبه خود به ریش حاکمان و رسانه ها و افرادی که با عجله جشن گرفتند خواهم خندید. هر چه این افشاگریها و این نزاعها بیشتر گردد بنفع ماست همچنان که در مقاله قبل توضیح دادم تنها پیروز این میدان ما بودیم که در این سیرک و نمایش و بازی شرکت نداشتیم.پیروز باشید.

یاریش نصیریان
————————

توضیح:
هر دقیقه بر حجم گند و کثافت انتخابات امریکا افزوده میگردد که هر روز توسط اخرین خبرها به نمایش گذاشته میشود. اخرین خبرها حاکیست که ترامپ که  شکست وی توسط کودتای همه رسانه های برتر در جهان اعلام گشت و این خبر موجب شادمانی همه حاکمان جهان را فراهم ساخت است یک رسوایی جهانی را رهبری مینماید. بر اساس مدعیان اخرین خبرها در باند ترامپ کل ارای پستی در مناطق حاکم باند دئموکراتها بصورت پنهان توسط حکومت ترامپ کد گزاری (رمز گزاری) گشته بود. اکثر این برگه های انتخاباتی و در شکل میلیونی توسط باند بایدن و شرکا بدور انداخته شدند و بخشی دیگر نابود گشتند که کل این اسناد بشکل ویدئوها به دادگاهها ارال خواهد شد. در ضمن به گفته باند ترامپ ۱٫۸ میلیون رای اشخاص مرده به صندوقها ریخته شده است. (مردگان در یک سیستم مرده و پوسیده حق رای دارند) ترامپ محصول این رقابتهاست امریکا و جهان از شر او خلاص نگشتند زیرا وی زیرک تر از همه رقبای فاسد خود است.با اثبات این ادعا در دادگاههای امریکا شاهد این رسوایی در حجم جهانی ان خواهیم بود من بنوبه خود به ریش حاکمان و رسانه ها و افرادی که با عجله جشن گرفتند خواهم خندید.هر چه این افشاگریها و این نزاعها بیشتر گردد بنفع ماست همچنان که در مقاله قبل توضیح دادم تنها پیروز این میدان ما بودیم که در این سیرک و نمایش و بازی شرکت نداشتیم.

پیروز باشید.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.