نمودار فساد و رشوه در دستگاه قضایی و دولت

به میل اسدبیگی های فاسد- سلطان رشوه- کارگران حق طلب هفت تپه دستگیر میشوند. وقتی میگویم فساد سیستماتیک و در همه اجزا وجود دارد یعنی همین. ….

————————————————–

5711

نمودار فساد و رشوه در دستگاه قضایی و دولت

اسدبیگی ها از طریق پسر منتظری درخواست سرکوب کارگران را میدهند. دادستان کل به حسینی پویا دادستان خوزستان تاکید میکند. حسینی پویا چند میلیارد رشوه گرفته. او به نظری دادستان شوش دستور میدهد. استاندار فحاش و ذکر گوی خوزستان- شریعتی – و زنش دلار گرفته اند و به حسینی پویا و نظری تاکید میکنند. نظری دادستان شوش دستور سرکوب و بازداشت صادر میکند. شخص امیر اسدبیگی به نظری تلفن میزند و سفارش بازداشت میدهند. او با شریعتی و منتظری تماس میگیرد و سفارشش را دو قبضه میکند.

بدین ترتیب به میل اسدبیگی های فاسد- سلطان رشوه- کارگران حق طلب هفت تپه دستگیر میشوند. وقتی میگویم فساد سیستماتیک و در همه اجزا وجود دارد یعنی همین. رد تماس های این اشخاص در روز بازداشت کارگران هفت تپه( که منابع مختلف تایید کرده اند ) اثبات مدعای ماست.

کارگران هفت تپه را با توپ و تانک و موشک هم نمیتوانید خفه کنید! اسدبیگی و بخش خصوصی فاسد را بیرون میکنیم! اجازه سرکوب یا اخراج همکارانمان را به شما نمیدهیم! کارگران هفت تپه متحدند! ما لشکر متحد و یکپارچه هستیم!

https://t.me/kargarane7tape

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.