زخمی شدن سه کولبر در روز چهارشنبه به ضرب گلوله نیروهای مرزبانی

در جالی که قاچاق کالا از مرزهای رسمی به صورت انبوه به وسیله نهاد های قدرتمند بار ها گزارش شده است و کسی به آنان کاری ندارد اما کولبران که برای گذران زندگی وفشار بیکاری دست به این امر میزنند به این ترتیب مورد تها جم قرار میگیرند. ….

———————————————

kolbaran

زخمی شدن سه کولبر در روز چهارشنبه به ضرب گلوله نیروهای مرزبانی

به گفته منابع محلی هر سه کولبر زخمی‌شده به مراکز درمانی شهر پاوە منتقل شدە و تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند..تیر اندازی به سوی کولبران و گشته و زخمی شدن آنان به خصوص در کردستان بارها اتفاق افتاده است و به رغم اعتراضات و سیع در این زمینه هیچگونه پاسخی از سوی مسئو لان داده نشده است . این در حالی است که کولبران تنها وسیله کسب معاششان در این بیکاری عجیب در منطقه همین شغل خطر ناک وپر مخاطره است و برای گدران زندگی هیچ راه دیگری ندارند . در جالی که قاچاق کالا از مرزهای رسمی به صورت انبوه به وسیله نهاد های قدرتمند بار ها گزارش شده است و کسی به آنان کاری ندارد اما کولبران که برای گذران زندگی وفشار بیکاری دست به این امر میزنند به این ترتیب مورد تها جم قرار میگیرند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.