در میان کارگران حسن محمدپور را شناختید؟

کارگر نوجوانی که در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸، بدست مزدوران رژیم ج.اسلامی و به شلیک مستقیم کشته شد. اگر پنداشتید که او “مستضعف” بوده است، بدانید سخت در اشتباهید و در حقیقت، “مستضعفین” را بد معنا کرده‌اید! مستضعفین نه به معنای افراد فرودست و اقشار آسیب پذیر مثل این نوجوان کارگر، محسن محمدپور میباشد؛ بلکه مستضعفین یعنی ائمه، پیشوایان و رهبران و فقهای بالقوه بشریت. ….

————————————————-

4982

در میان کارگران محسن محمدپور را شناختید؟

کارگر نوجوانی که در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸، بدست مزدوران رژیم ج.اسلامی و به شلیک مستقیم کشته شد. اگر پنداشتید که او “مستضعف” بوده است، بدانید سخت در اشتباهید و در حقیقت، “مستضعفین” را بد معنا کرده‌اید! مستضعفین نه به معنای افراد فرودست و اقشار آسیب پذیر مثل این نوجوان کارگر، محسن محمدپور میباشد؛ بلکه مستضعفین یعنی ائمه، پیشوایان و رهبران و فقهای بالقوه بشریت.

بچه‌ای که در سنین نوجوانی، کارگری و عملگی کند؛ این کجا می‌تواند در آینده پیشوای و مرجع بشریت باشد؟ پیشوای بالقوه آینده بشریت، آقازادگانی هستند که در مدارس شایسته‌ای مثل فرهنگ حداد عادل «از جمله از اعضای انجمن شاهنشاهی فلسفه به مسئولیت شهبانو پیش از انقلاب» درس می‌خوانند. پیشوای بالقوه آینده بشریت، نهایتا بچه زرنگ‌هایی هستند که دل دختر یکی از مسئولین خدوم نظام را می‌ربایند و به مقام «شاه دامادی» نایل میآیند. مستضعف به معنای گام دومی‌اش، اینها هستند نه آن جوانک کارگری که حقش بود در اغتشاشات، جانش ستانده شود!

https://t.me/kkfsf

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.