ویدیو سخنرانی مهرداد درویش پور در ایران آکادمیا در باره خشونت ناموسی: انگیزه ها و پیامدها

ویدیو سخنرانی مهرداد درویش پور در ایران آکادمیا در باره خشونت ناموسی: انگیزه ها و پیامدها

ساعت اول برنامه شامل سخنرانی به موضوعاتی چون خشونت ناموسی، توضیج ریشه های تاریخی ناموس پرستی، تفاوت ناموس پرستی در جوامع خاورمیانه چون ایران با کشورهایی چون سوئد، بررسی سه نظریه فرهنگ گرایی در مردم شناسی،  فمینیسم رادیکال در مطالعات جنسیت و فمینیسم میان برشی در جامعه شناسی و مطالعات جنیست، ارزیابی از اشکال گونانگون خشونت های ناموسی و نحوه مقابله با آن، چرایی شدت گرفتن خشونت ناموسی در ایران و کم توجهی محققان و افکار عمومی نسبت به آن، نقش قانون و ایدئولوژی زن ستیز جمهوری اسلامی در تشدید ستم و خشونت ناموسی، اهمیت فرهنگ سازی، تغییر قوانین و افزایش دیگر منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت های ناموسی و همچنان اهیمت تغییر الگوهای مردانگی و ضرورت گسترش کمپین هایی علیه خشونت ناموسی علیه زنان پرداخته شده است. نیمه دوم برنامه به پرسش و پاسخ حضار درباره تفاوت زن کشی و قنل های ناموسی و اهمیت یافتن حلقه مفقوده ای در مبارزه علیه خشونت های ناموسی به گونه ای که مبارزات زنان را با مردان برابری طلب و دیگر گروه های اجتماعی و مبارزه در جامعه مدنی را با حوزه سیاست و فرهنگ سازی را با مبارزه برایت تغییر قانون و ساختارها گره زند پرداخته شد.

کل این برنامه را می توان در لینک زیر مشاهده کرد. مقاله ای نیز از سخنران در این زمینه در انتهای لینک ضمیه شده است.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.