عمران با مشت‌های گره کرده از دنیا رفت

عمران با مشت‌های گره کرده از دنیا رفت و این مشت‌های گره کردهٔ عمران دیری نخواهد پائید که حلقوم ستمگران را به سختی بفشارد ….

——————————————————————

4709

عمران با مشت‌های گره کرده از دنیا رفت

این آخرین تصویری است که از عمران روشنی مقدم بر بالای دار خویش نقش بسته. جوان سی و اندی ساله که وقتی برای بار آخر به کارفرمای ستمگر زنگ زده گفته؛ «دیگر چیزی ندارد که به زن و بچه اش بدهد و از تامین نان شبش عاجز است.»

عمران‌ها از مردمی کردن اقتصاد و واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی تنها مردمی کردن مرگ و فلاکت را فهمیدند.
عمران‌ها خود را حلق‌آویز می‌کنند پیش از انکه ماشین سرکوب دولتی آخرین رمق‌هایشان را به ضرب گلوله و باتوم از جانشان بیرون بکشد.
عمران با مشت‌های گره کرده از دنیا رفت و این مشت‌های گره کردهٔ عمران دیری نخواهد پائید که حلقوم ستمگران را به سختی بفشارد…

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.