روزهای هولناک زنان کارگر در ایران

زنان کارگر در ایران حدود سه میلیون نفر هستند که وضعیت سختی را می گذرانند . در فاصلـۀ سـالهای۱۳۸۴ تـا۱۳۹۴اقتصـاد ایـران قـادر بــه ایجــاد مشــاغل جدیــد نبــوده و کاهــش تقاضــا بــرای نیـروی کار همزمـان بـا رونـد افزایشـی عرضـۀ آن جامعـه را بــا پدیــدۀ «نیــروی کار اضافــی» مواجــه کــرده اســت….

—————————————————————–

روزهای هولناک زنان کارگر در ایران

این وضعیت در سالهای بعد بهتر نشده است .کاهـش نـرخ مشـارکت زنـان در بـازار کار از۱۷ درصـد درسـال۱۳۸۴ بـه۱۳.۳ درصـد در سـال۱۳۹۴ نشـان دهنده افزایـش سـهم و تعـداد زنـان غیرفعـال بـه رقمـی نزدیـک بـه۲۸ میلیـون نفـر در دورانـی شـده اسـت کـه دختـران جـوان تحصیل کـردە دانشـگاهی مشـتاق ورود بـه بـازار کارهسـتند و بسـیاری از زنـان بـرای کمـک بـه تأمین بخشـی از هزینه هـای خانـوار بـرای اولیـن بـار وارد بـازار کار شـده یـا بـه امیـد یافتـن شـغل دیگـری بـا درآمـد بهتـر وامنیـت بیشــتر درصــدد جابه جایــی در بــازار کار برآمده انــد.

بدیــن ترتیــب، در حالــی کــه در ســال ۱۳۸۸ نزدیــک بــه۳.۷ میلیـون نفـر از زنـان شـاغل بوده انـد، درسال ۱۳۹۴ ایـن تعـداد بـه ۳٫۴۶۰ میلیـون نفـر کاهـش یافتـه اسـت. بـه دلیـل آنکـه نـرخ بیـکاری زنـان تقریبـا دو برابــر مــردان اســت، نســبت جنســی اشــتغال از۴۷۳ مــرد شـاغل بـه۵۳۴ افزایـش و نسـبت جنسـی بیـکاری از ۲۸۳ بــه۲۲۶ مــرد بیــکار در مقابــل۱۰۰ زن کاهــش یافتــه اسـت. بـه عبـارت دیگـر، بـه دلایـل فرهنگـی ـ اجتماعـی و سیاسـتهای دولـت، جـذب مـردان بـه بـازار کار همـواره بیشـتر از زنـان بـوده اسـت.

براســاس اطلاعــات مرکــز آمــار ایــران، در ســال ۱۳۹۴ حــدود ۴۵.۵درصــد از زنــان شــاغل بــه کار «پاره وقــت» (کمتـر از ۳۲سـاعت کار در هفتـه) مشـغول بوده انـد. ایـن ســهم در بخــش کشــاورزی حــدود۲.۸ درصــد گزارش شـده کـه بـا توجـه بـه ماهیـت کار در ایـن بخـش قابـل درک اسـت. در بخـش صنعـت نیـز نزدیـک بـه ۲۴ درصد از زنـان کار پاره وقـت داشـته اند کـه غالبـا کارکنـان مسـتقل و شــاغل ان خانگــی بوده انــد.
در سال ۹۷ اشتغال زنان در بخش خدمات با رقم ۵۳.۴ درصد نسبت به بخش کشاورزی و صنعت بیشترین رقم را داشت و نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۶) رشد یک درصدی نشان می دهد، اشتغال زنان در بخش های صنعت و کشاورزی در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۶.۹ و ۱۹.۷ درصد است.

طی تابستان ۱۳۹۸، سهم زنان از کل جمعیت فعال ۱۵ سال به بالا در کشور۱۹.۶ درصد (حدود ۵.۴ میلیون نفر) بوده است. این در حالی است که جمعیت فعال مردان طی این مدت بیش از ۲۲ میلیون نفر بوده است. این میزان دو درصد کمتر از سال ۹۷ هست.
پی نوشت:بایدگفت کلیشه های جنسیتی وتبلیغ مردبعنوان نان آور خانواده ،دیدگاههای زن ستیز،بحران شدیداقتصادی واخیراًبحران کرونادامن خیلی اززنان زحمتکش بخصوص زنان سرپرست خانوارکه بالای سه میلیون نفرهستندراگرفته یابیکارشده اندیاتهدیدبه بیکاری می شوندودولت هیچگونه سیاست حمایتی ازآنان راندارد.درحالیکه دولت بعنوان مسئول اجرایی حکومت موظف است بطرق گوناگون بابسته های نقدی وجنسی تازمانی که آنان بتواننددوباره شاغل شوندموردحمایت قراردهد.
————–

لینک کانال:
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
https://t.me/etehadesarasari

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.