شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: تکذیبیه اقدام مشترک با نهادهای همبستگی در خارج از کشور

سایت گزارشگران (فراخوان دهنده و سازماندهنده این نهاد) و شورای مستقل با پایایی و تعهد خود به مفاد فراخوان اولیه و بیانیه نهایی شورا هر گونه دخالت در پالتاک مشترک خودی ها و فعالین احزاب و نهادهای همبستگی را تکذیب کرده و اقدامات آتی خود را در قالب سلسله گزارشات, رسما و با نام و امضای شورا منتشر خواهد کرد. ….

———————————————


bayaniye

شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: تکذیبیه اقدام مشترک با نهادهای همبستگی در خارج از کشور

همانطور که مطلع هستید در پی فراخوان گزارشگران تجمعی از ارتباطات این رسانه شکل گرفت که پس از ماهها بحث و تبادل نظر با نام شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی علنی شد.این شورا با انگیزه شکلیابی فعالین سیاسی منفرد از نحله های فکری متنوع در اپوزیسیون رادیکال در خارج از کشور آغاز بکار کرد.کانون فعالیت این جمع نوپا رفته رفته با مقاومت ذاتی فرقه گرایان در طرد جریانات فکری غیر در این تشکل جدید روبرو شد.برخی از اعضای نهادهای همبستگی با اقدامات جمعی خود رفته رفته به نحله زدایی از این مجموعه پرداخته و گام به گام مولفه دخالت با صفت فردی را تحت الشعاع حضور نهادها قرار دادند.میوه رسیده از درخت را کنده و از درون تهی کردند.پر واضح است که اگر این طیف با نهادهایشان بجایی میرسیدند قطعا میوه چینی از درختان دیگر را در لیست اهداف خود قرار نمیدادند.

رفتار خود سرانه و بغایت ضد دمکراتیک و نارفیقانه این تعداد از فعالین نهادها عملا به هویت و اهداف شورا لطمات جدی وارد کرد.مقاومت برای احیای مجدد موازین دمکراتیک در این نهاد نوپا با رفتار های عجیب و غریب و لمپنی تا کنون نهفته برخی از فعالین نهادهای همبستگی روبرو شد آنهم در استانه اول ماه مه. یکسال پس از اغاز فراخوان و این اقدام سایت گزارشگران چهره نمایی شد و امیدزدایی که این جریان کم سابقه و امید بخش نیز همانند بسیاری از تجمع های دیگر, از درون بتدریج تخریب میشود.

پرده دوم
باز هم با ابتکار سایت گزارشگران طرح ایجاد کمیته برگزاری سراسری روز اول ماه مه در خارج از کشور روی ریل افتاد و پیشنهاد آن در ابعاد وسیعی ارسال شد. تعدادی از فعالین سیاسی و کارگری نیز در این پروژه دخالت نمودند. این ابتکار اما با توافق سایت گزارشگران بنام شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران به جریان افتاد. فراکسیون نهادهای همبستگی اما این ابتکار سایت گزارشگران را نیز به یغما بردند و هم اکنون بنام شورا ( فعالین اندک نهادهای همبستگی با نهادهای همبستگی!! ) پالتاک مشترک گذاشته اند. قطعا هر تجمعی در جهت تقویت بنیه جنبش کارگری در ایران مبارک و پسندیده است اما تجمعی که بنیان آن بر نفاق میان تجمعات اصیل و هرزگی پرولتری نهاده شده باشد راه بجایی نمیبرد همانطور که تاکنون.. هم اکنون ابتکارات سایت گزارشگران نهفته اما ربایش شده است و سایت گزارشگران و شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران وظیفه فاصله گیری از این مجامع بی هویت که نجات تجمعات عقیم و نارسای خود را بر سوء استفاده از تلاشهای فعالین مستقل سیاسی و آویزان شدن به ابتکارات دیگران میدانند, بر عهده خود میداند.
از ماست که برماست.

اینکه این تعداد اندک که غالبا اعضای احزاب و سازمانها هستند چرا بر این ایده آمده اند که میتوانند مجموعه ای آماده را با فعالینش قورت بدهند اصلا عجیب نیست اما اینکه میتوانند موفق شوندعجیب بنظر میاید.از دیدگاه ما نهادهای همبستگی مجموعه ای بشدت ناهمگون و بی اینده است.عدم گسترش و ایستایی آن اما تابعی از تمایلات فرقه گرایانه و فعالین احزابی است که بخش انگشت شماری از آن در شورای مستقل نزدیک به یکسال خانه گزیدند تا فصل دگردیسی را در استانه اول ماه مه اغاز کنند.

سایت گزارشگران (فراخوان دهنده و سازماندهنده این نهاد) و شورای مستقل با پایایی و تعهد خود به مفاد فراخوان اولیه و بیانیه نهایی شورا هر گونه دخالت در پالتاک مشترک خودی ها و فعالین احزاب و نهادهای همبستگی را تکذیب کرده و اقدامات آتی خود را در قالب سلسله گزارشات, رسما و با نام و امضای شورا منتشر خواهد کرد.

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران
solidarity@gmx.at

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.