نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می کنند: جلسه سخنرانی با حضور فعالین کارگری و سیاسی

هیچ انقلابی بدون حضور زنان تحقق نخواهد یافت!
یکشنبه ۱۵  مارس ۲۰۲۰ – ۲۵ اسفند ….
———————————————–

2884

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.