قراردادهای که امنیت شغلی و روانی کارگران را نشانه گرفته است!

پدیده «قرارداد موقت کار» دستاورد اتاق فکر سرمایه‎داری نئولیبرالیسم در دهه‎های پایانی قرن بیستم است که با چند سال تأخیر به بازار کار ایران رسیده و ضرورت این اختراع را رهایی کارفرما از قید تعهدات اش نسبت به کارگرانی دانسته‎اند که به استخدام درآورده است ….

—————————————————

درب شرکت را پشت سرش بست و وارد خیابان شد. تصمیم گرفت تا جاده ی اصلی با پیاده برود. به کارخانه ها و کارگاه ها یی که در این شهرک بودند، نگاهی انداخت؛ از این که بالاخره موفق شده بود از میان این همه شرکت تولیدی، جای خود را در میان یکی از آن ها باز کند، بر خودش می بالید! امروز وقتی قرار داد را جلوی رویش گذاشته بودند، از ترس این که مبادا این فرصت هم از دست برود به خودش جرأت نداد که متن آن را بخواند و بی درنگ زیر آن را امضاء کرد. از فردا دیگر به سر کار می رفت و دستش در جیب خودش بود! می توانست این خبر خوش را به خانواده اش بدهد و جوابی هم به پدرش بود که با نیشخند به او می گفت:« تا کی می خوای بیکار خیابان های شهر را متراژ کنی، تو که ١٧ سال درس خوندی، چرا نمی تونی کاری برای خودت دست و پا کنی؟»

غرق درافکار خودش بود که متوجه شد مینی بوس جلوی پایش ترمز کرده است. داخل ماشین با کنار دستی اش سرصحبت را باز کرد. او هم کارگر بود و با پایان یافتن قرارداد دوماهه اش، چند روزی بود که عذرش را خواسته بودند ودنبال کارمی گشت. با شنیدن حرف های آن کارگر، نگران شد. دیگر حواسش به صحبت های همسفرش نبود. به آینده فکر کرد و به خودش امیدواری داد: اگر چه از فردا به عنوان “اپراتور” می خواست کار کند، اما لیسانس داشت، حتما” دوباره قراردادش را تمدید می کنند.  به کار در این شرکت دل بسته بود، بالاخره باید به پدرش ثابت می کرد که می تواند روی پای خود بایستد و زندگی مستقلی داشته باشد.

مینی بوس به سرعت جاده را طی می کرد، کارگر اخراجی هم چنان از مشکلات و مصیبتهایش می گفت؛ اما او فقط چهره ای را می دید که لب می جنباند. به این فکر می کرد که قراردادی که امضاء کرده بود، چندماهه است …

پدیده «قرارداد موقت کار» دستاورد اتاق فکر سرمایه‎داری نئولیبرالیسم در دهه‎های پایانی قرن بیستم است که با چند سال تأخیر به بازار کار ایران رسیده و ضرورت این اختراع را رهایی کارفرما از قید تعهدات اش نسبت به کارگرانی دانسته‎اند که به استخدام درآورده است؛ در این شکل به کارگماری نیروی کار، حتی در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند، کارگران با قراردادهای موقت و برای مدت یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماهه استخدام می‌شوند و پس از پایان قرارداد هم کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد.»
منبع:
https://t.me/etehadesarasari

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.