بیست و ششمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول

موضوع: کیفیت حزب انقلابی طبقه کارگر
زمان: یکشنبه ۲۳ فوریه ….

————————————————————

2726

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.