اسماعیل مولودی: نگاهی موجز به ۲۲ بهمن

امروز در سالگرد انقلاب در خون خفته ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی، کارگران مبارز، مردم مبارز ایران، مصمم به بگذر سپاردن حاکمیت فاشیسم در ایران هستند همین شعار کوبنده، مرگ بر دیکتاتور و زنده بادانقلاب نماد اتحاد مبارزاتی در جامعه آنروز ایران است. ….

———————————————

اسماعیل مولودی
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

نگاهی موجز به ۲۲ بهمن

سرمایه داری جهانی از ترس انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی و قدرت مصمم کارگران ایران برای یک تغییر بنیادی در جامعه ، تن به رسوایی تاریخی داد و در نوفل لوشاتو با گور برگشته ای چون خمینی و دارودسته اش توافق کردند. انقلاب را به خون کشیدند و قربانی طمع بی حد سرمایه داریش کردند. امروز بعد از قریب به چهل ویک سال جامعه زیر اختناق فاشیسم مذهبی سرمایه داری دارد قد علم میکند. میرود تا لاشه متعفن فاشیسم مذهبی را بگور بسپارد.

حرکت عظیم سیاسی آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات اجتماعی به کشته شدن ۱۷۶ نفر از مسافران هواپیمای اوکراینی که با پدافند هوایی رژیم ایران سرنگون شد. و نیز امروز مردم مبارز جواب دندان شکنی به مضحکه سالگرد ۲۲ بهمن رژیم فاشیست دادتد و انرا به سند رسوایی رژیم تبدیل کردند. اینها نمونه های بارزی از هوشیاری سیاسی در جامعه علیه فاشیسم حاکم است. حسن روحانی و میلجکهای دور وبرش از انتخابات مجلس دم میزنند، مضحکانه ادعا میکنند که انتخابات آزاد است و خودرا با رژیم فاسد پهلوی مقایسه میکنند، روحانی میگوید اگر شاه انتخابات آزاد میکرد مردم انقلاب نمی کردند. اما کارگران و ازادیخواهان در جامعه امروز باهوشیاری سیاسی بیشتری به جامعه نگاه میکنند و به این مقایسه های مضحک جواب دلخوری میدهند و شعار میدهند؛ مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر!

امروز در سالگرد انقلاب در خون خفته ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی، کارگران مبارز، مردم مبارز ایران، مصمم به بگذر سپاردن حاکمیت فاشیسم در ایران هستند همین شعار کوبنده، مرگ بر دیکتاتور و زنده بادانقلاب نماد اتحاد مبارزاتی در جامعه آنروز ایران است.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و مردم آزاده.

Esmail Moloudi
Socionom & Samtalsterapeut
Tel: 0046-704920349
www.emoloudi.blogspot.com

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.