بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در محکومیت تداوم سرکوب فعالین صنفی و بازداشت اخیر جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری جعفر ابراهیمی است و از عموم نیروهای مترقی ایران خواهان است کە صدای معلمان در بند باشند. ….

—————————————————-

bayaniye

ما زندە بە آنیم کە آرام نگیریم
موجیم کە آسودگی ما عدم ماست

مردم شریف و عدالت خواه ایران ، معلمان آگاه و دانش آموزان گرامی تشکل های صنفی معلمان بە عنوان تشکلی کارآمد و  پیشرو در سطح کشور همواره در طول سالهای اخیر آماج حمله های غیرمسئولانە و غیرقانونی نیروهای حاکم بودە است. با وجود هزینەهای گزافی کە این برخوردهای غیرقانونی با تشکل های صنفی معلمان برای معلمان، دانش آموزان و مردم داشتە است، چنین رویکرد سرکوبگرانە و غیرمسئولانەایی نتوانستە است کمترین خللی در ارادەی راسخ معلمان وارد آورد.

برخورد اخیر نیروهای سرکوب گر در مقابل جامعه ی بزرگ فرهنگیان، بازداشت جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران، دبیر جامعەشناسی مدارس شهریار بوده است و اکنون بیش از دو هفتە است با وجود پیگیری های مکرر خانواده و همکاران فرهنگی و دانش آموزان این فعال صنفی، متاسفانه اطلاع چندانی از نهاد بازداشت کنندە و مکان بازداشت وی نیست.

جعفر ابراهیمی از مخالفین سرسخت پولی سازی و خصوصی سازی آموزش در ایران است. بە شهادت دانش آموزان مدارس مختلف شهریار، جعفر ابراهیمی یکی از دلسوزترین و متعهدترین معلمان این منطقە است و تداوم بازداشت وی بیش از هر چیز دیگری، ضایع کردن حقوق این دانش آموزان است. همچنین این فعال صنفی یکی از چهرەهای شناختە شدە و مطرح حقوق کودکان کار و آن دسته از کودکان افغان، که حاکمیت به اجازه ی تحصیل به آنان را نمی دهد  است و سالهاست کە در این حوزە بە شکل خستگی ناپذیر فعالیت میکند.

در وضعیت کنونی، شرایط زندگی میلیونها نفر از مردم ایران، بویژە طبقە کارگر و اقلیتهای ملی بە حاشیە راندە شدە، وخیم تر از هر دورەی تاریخی دیگر در صد سال گذشتە است. زندگی صدها و بلکە هزاران نفر فقط در چند ماە گذشتە قربانی بی کفایتی نیروهای حاکم و ناکارآمدی سیاست های آنها شدە است.

کشتار روزانه ی  کولبران، معترضین آبان ماە و شلیک مستقم بە هواپیمای مسافربری نمونەهای این بی کفایتی های تاریخی و بی سابقە هستند. و سیاە تر از همەی این ها اینکە دروغ پردازی سیستماتیک و بیشرمانەی حاکمیت و نهادهای رسانەایی آن در جریان سقوط پرواز هواپیمای اکراین ایرلاین، مردم را بیش از هر زمانی بە مسئولان بی اعتماد کردە است.

آموزش و ‌پرورش سنگ زیر بنای هر جامعه ای است و افق هر جامعه ای به کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه برمی گردد. همچنین هر تغییر و تحولی در سطح جامعە بە سرعت و به حق بر فضای مدارس، دانش آموزان و خانواده ها تاثیر میگذارد. بنابراین ما معلمان نمیتوانیم ساکت و خاموش، نظارە گر کشتار روزمرە همنوعانمان باشیم و مانند کارمندانی بی روح در مدارس حاضر شویم و وضعیت موجود را باز تولید نمائیم.

اهداف و مطالبات جعفر ابراهیمی و دیگر معلمان در بند، مانند محمد بهشتی، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و …، خواستە و هدف تمامی معلمان ایران است و ما در راە رسیدن بە این مطالبات کمترین تعللی بە خرج نخواهیم داد.

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری جعفر ابراهیمی است و از عموم نیروهای مترقی ایران خواهان است کە صدای معلمان در بند باشند.

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان
۲۳دیماه ۹۸

https://t.me/edalatxah

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.