ترجمه جدیدی از مقاله «در باره اعتصاب» لنین

با توجه به اهمیت این مقاله و ایراداتی که در ترجمه های فارسی اش وجود داشت، ضرورت برگردانِ مجدد آن احساس شد. ترجمهٔ جدید تلاشی است در پاسخ به این ضرورت. ….

——————————————————————

2500

در باره اعتصاب
لنین

معرفی
این مقاله در سال ۱۸۹۹ نوشته شد و برای نخستین بار در سال ۱۹۲۴ در مجله «پرولتاریای انقلابی» Proletarskaya Revolyutsiya شماره های ۸ و ۹ بچاپ رسید. نسخه انگلیسی آن باعنوان «On Strikes» در سال ۱۹۶۴ توسط انتشارات پروگرس مسکو، در مجموعه آثار لنین، جلد ۴، صفحات ۳۱۰ تا ۳۱۹ آمد، و ترجمهٔ فارسی آن، برای نخستین بار در «کمونیست» (ارگان سازمان انقلابیون کمونیست – م. ل) شماره های ۱۶ و ۱۷، در سال ۱۳۵۲ چاپ شد. بعدتر ترجمه دیگری در «کندوکاو» (نشریه سوسیالیست های انقلابی) شماره ۳، در سال ۱۳۵۴ آورده شد که بعدتر توسط دیگران بازنویسی و تکثیر گردید.

با توجه به اهمیت این مقاله و ایراداتی که در ترجمه های فارسی اش وجود داشت، ضرورت برگردانِ مجدد آن احساس شد. ترجمهٔ جدید تلاشی است در پاسخ به این ضرورت.

برای خواندن یا دانلود این مقاله از لینک زیر در سایت «گرایش سوسیالیزم انقلابی» استفاده کنید:

http://revolutionary-socialism.com/rs-lenin-dar-bareh-etesab


فرازهایی از این نوشتار:

«… اعتصاب ها -که از ماهیت جامعه  کاپیتالیستی برمی خیزند- نشانهٔ شروعِ مبارزات طبقهٔ کارگر علیه سیستمِ اجتماعی هستند…  اعتصاب به کارگران می آموزد تا … به همهٔ کارفرمایان و کلّ طبقه سرمایه دار و کلّ طبقهٔ کارگر بیاندیشند… اعتصاب چشم و گوش کارگران را نه تنها نسبت به ماهیت سرمایه دار ان بلکه نسبت به ماهیت حکومت و قوانین بازمی کند… کارگران درمی یابند که قوانین صرفا در جهت منافع سرمایه دار ان تنظیم شده اند، که مأمورینِ حکومت از منافع سرمایه دار ان حراست می کنند؛ که بر دهان کارگران پوزه بند می زنند تا اجازهٔ طرح خواست هایش را نداشته باشند… حکومت، بخوبی می داند که اعتصاب چشم و گوش کارگران را بازمی کند؛ به همین دلیل هم است که از اعتصاب اینطور وحشت می کند و دست به هرکاری می زند تا متوقفش سازد… به همین دلیل هم است که سوسیالیست ها، اعتصاب را “مدرسهٔ جنگ” می نامند. مدرسه ای که در آن کارگران می آموزند چگونه برای آزاد سازیِ همه مردمان، و همهٔ اردوی کار از یوغِ مقامات حکومتی و از یوغ سرمایه، با دشمنان شان بجنگند. اما “مدرسهٔ جنگ” خودِ جنگ نیست…»  لنین

جهت مطالعه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/01/rs-lenin-dar-bareh-etesab-1.pdf


منبع: گرایش سوسیالیزم انقلابى
revolutionary-socialism.com

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.