مهرزاد رزمجو: چرا مرگِ قاسم سلیمانی از منظر هر انسان آزادیخواهی مطلوب و خوشایند است؟

در تضادِ میان دو نیروی منسوخ تاریخی یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی (امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی) این تنها مردم منطقه هستند که قربانی اعمال خشونت آمیز وجنایاتِ جنگی شان میشوند؛ دشمنی با جمهوری اسلامی به منزله تایید یا جانبداری از سیستم‌ فاشیستی و انسانخوارِ امپریالیسمِ آمریکا نیست (البته سوای سلطنت طلبها و مجاهدین و باقی خیانتکارانی که در این جنگ طرفِ امپریالیسم آمریکا هستند) و این بدیهی است که اگر عنصری ازعناصر رژیم های منسوخ جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا در درگیریِ طرفین کشته شوند، هرانسان آزادیخواهی خرسند میشود! ….

————————————————————

چرا مرگِ قاسم سلیمانی از منظر هر انسان آزادیخواهی مطلوب و خوشایند است؟

▪️ آیا نظامِ جمهوری اسلامی بلایی مانده که برسر توده های تحت ستم بیاورد و هنوز نیاورده است؟
▪️ آیا این نظامِ ضدبشری و زن ستیز، اکثریتِ مردم را به نانِ شب محتاج نکرده که برای ازگرسنگی نمردن، مردانش به کلیه فروشی افتاده اند و زنانش به خودفروشی؟
▪️ آیا این نظام منحوس کارگران را به جُرمِ مطالبه ی حقوق معوقه شلاق نزده و به زندان نینداخته و شکنجه ننموده است ؟
▪️ آیا این نظامِ زن ستیز، در مدت چهار دهه بدترین رفتار را بازنان نداشته و باقوانین ارتجاعی مذهبی اش، بدترین ظلمهارا به ایشان روا نداشته است و آنهارا به وحشی ترین طریقِ ممکن سرکوب نکرده است؟
▪️ آیا این نظام سرمایه داریِ فاسد، باعث فربه شدن اقلیتی مفتخور بطریق تاراجِ سرمایه و منابع ملی، رانتخواری و فسادهای مالی‌، اختلاسهای نجومی و  استثمار کارگران وچپاول توده ها و به فقر درغلطیدن اکثریت اجتماع و کشاندنِ مردمِ کشور به نکبت و ذلالت نشده که برای   برآورده ساختنِ ابتدایی ترین نیازهای روزمره، مجبور به کلیه فروشی و خودفروشی و کودک فروشی شده اند؟
▪️ آیا تحتِ حاکمیتِ این نظام ارتجاعی درایران بین ۵ تا ۷ میلیون کودکِ کار بجای تحصیل درمدرسه، درخیابانها برای کفی نان آواره نیستند؟
۱۲۰ هزار کودک در ایران فقط به زباله‌گردی مشغولند. نظامی که چهل سال است سخن از “عزت ملی” و “مردم غیورِ شهیدپرور” و این عبارات کلیشه ای تهوع آور میکند، اما بخش قابل توجهی ازمردم باید خوراک‌خود را در زباله دانهای شهر بجویند!
▪️ آیا این نظام دیکتاتوری ازبدو استقرارش دست به قتل عام فجیع روشنفکران و نیروهای مترقی و قلع و قمع هرگونه اندیشه مترقی وکشتار مخالفانی که به مخالفت با احکام ارتجاعی و استبداد افسارگسیخته اش برخاستند نزد ونمیزند؟
▪️ کشوری که ازنظر ذخایرِ نفت، گاز و مواد معدنی در دنیاجزء ثروتمندترین‌هاست، امامردم آن هرروز فقیر و فقیرتر می‌شوند.

۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر اند.
فسادِ روز افزون، اعتیاد وتباهیِ جوانان، تنفروشی زنان و بیکاری، روزانه درحال افزایش است.
▪️ طبق گزارشات رسانه های خود نظام، حدوداً‌ ۱۵ میلیون نفر درایران هیچ شغلی ندارند و جوانان هیچ آینده ای بجز اعتیاد و فقر و تباهی دربرابر خود متصورنیستند،
آمار فاحشه گری و روسپیگری، گرسنگی و کارتن خوابی، آمار جرم و جنایت و اعتیاد سربه فلک کشیده است…
▪️ درچنین شرایط اسفناکی هرگونه اعتراض مردمی و خیزش حاشیه نشینان باگلوله ژ۳ و مسلسل پاسخ داده میشود
در همین جنبش فرودستان این رژیم جهل وجنون وجنایتکار باگشودن آتش به روی فرودستانِ به تنگ آمده نشان داد که دشمنِ درجه یک ایشان است.
▪️ جمهوری اسلامی درسیاستهای برون مرزی اش بادخالت در کشورهای منطقه همراه با دیگر کشورهای امپریالیستی عملاً یکی از باعث و بانیان جنگ افروزی درسوریه و کشتار مردم غیرنظامی و کودکان بیگناه سوری است که وحشیانه بقتل رسیدند،

سلیمانی نقشِ عملی کننده سیاستهای کثیف ج.اسلامی درسوریه رابرعهده داشته است
جمهوری اسلامی و بطور خاص سلیمانی در سرکوبِ جوانانِ شورشی و مردم بستوه آمده ی عراق که علیه ظلم و ستمِ حکومتِ مرتجع، بپاخواسته بودند نقش کلیدی داشت.
در سال ۱۳۷۶، هم‌زمان با اوج‌گیری طالبان در افغانستان، به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد، و این نکته ی مهمی است که سپاه قدس تحت رهبری سلیمانی با طالبان در کشتن مردم غیرنظامی افغانستان تحت لوای مبارزه با آمریکا کمک شایانی نمود.

بااین وجود مشتی انسانهای فرومایه برای به درک واصل شدنِ یکی ازعناصر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سوگواری نموده و چنان وانمود کرده که گویا یکی ازچهره های مردمی و مفیدِ اجتماع کشته شده است.”

در تضادِ میان دو نیروی منسوخ تاریخی یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی (امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی) این تنها مردم منطقه هستند که قربانی اعمال خشونت آمیز وجنایاتِ جنگی شان میشوند؛
دشمنی با جمهوری اسلامی به منزله تایید یا جانبداری از سیستم‌ فاشیستی و انسانخوارِ امپریالیسمِ آمریکا نیست (البته سوای سلطنت طلبها و مجاهدین و باقی خیانتکارانی که در این جنگ طرفِ امپریالیسم آمریکا هستند)
و این بدیهی است که اگر عنصری ازعناصر رژیم های منسوخ جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا در درگیریِ طرفین کشته شوند، هرانسان آزادیخواهی خرسند میشود!

❞ یک ژنرال جنگی نظیر قاسم سلیمانی در یک نظام فاشیستی و جنایتکار، حکم یک قطعه ی کلیدی و کارآمد در یک ماشین کشتارِ عظیم را دارد و
وقتی آن را به مثابه جزیی موثر دریک کلیتی خانه ویران کن، تلقی کنیم؛ آن به مثل چرخدنده ای در ماشینی عظیم هست که درجهت کشتاری وسیع کارمیکند و ازاینرو ازکارافتادن آن چرخدنده خود از منظر کسانی که مخالفِ کُشت و کشتار آن ماشین عظیم اند خوشایند ومطلوب است.❞

▪️ این راهم باید همواره مدنظر داشت
آمریکا دشمن شماره یک مردم تحت ستم در سراسر جهان است و از زمان تاسیس  اش تا کنون یعنی زمانی که سرخپوستان را قتل عام کرد، تا ۲۰۰ سال به برده کشیدن سیاه پوستان در آمریکا و تا جنگ هایی که با مکزیک برای غصب زمینها در کالیفرنیا، تگزاس وووو کرد و تا استفاده از بمب اتم در ژاپن در جنگ دوم جهانی و قتل عام مردم غیرنظامی در آنجا ، و تا قتل عام مردم ویتنام که برای استقلال و آزادی خود مبارزه ی جانانه ای را تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام به پیش بردند، و تا کودتاهایی که منجر به روی کار آوردن دیکتاتورها در کشورهای آمریکا لاتین  و منطقه خاورمیانه از جمله ایران در کودتایی که حکومت ملی دکتر مصدق را ساقط و رژیم دیکتاتور پهلوی را بر سر کار آورد، همه نشان میدهند این است که آنچه روسای جمهور امپریالیسم آمریکا در طول تاریخ و در جای جای جهان کرده اند و همچنان میکنند برای حفظ منافع استراتژیک سیستم شان و تحکیم زنجیرهای ستم و استثمار و غارت منبع زیر زمینی (نفت و گاز و محصولات پتروکیمیکال) از طریق مرتجعین وابسته به خود است و این هیچ ربطی با توسعه آزادی و دمکراسی در جهان ندارد.
برای همین دست آمریکا باید از منطقه خلیج فارس و آسیا و امریکای لاتین و جای جای جهان قطع شود و با جنگ طلبی و تجاوزهای و اشغال نظامی اش تقابل کرد و  مبارزه ای انقلابی نمود.

دست امپریالیسم آمریکا از جهان و منطقه خاورمیانه کوتاه.
نه به جنگ و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا.
نه به جنگ و دخالتهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان.

مهرزاد رزمجو
#مهرزاد_رزمجو(اُختا)

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.