اسماعیل مولودی: جنگ بین تروریستها ربطی به مردم آزادیخواه و مبارز در خاور میانه ندارد

سرمایه داری جهانی بین مزدورانش تقسیم کار میکند. رادیو فردا تمام اخبار را به قاسم اختصاص داده، رادیو بی بی سی رهبرعزاداری اروپاست، پوتین و مکرون نگران انقلاب اسلامی هستند، ترامپ و دارد دسته پنتاگون خودرا برای انتخابات آمریکا آماده میکنند. ….

——————————————————–

کوتاه و مختصر!

اسماعیل مولودی
۱۴ دیماه ۱۳۹۸خورشیدی

جنگ بین تروریستها ربطی به مردم آزادیخواه و مبارز در خاور میانه ندارد.

کارگران و مردم مبارز در ایران در آبان ماه کوس نابودی رژیم اسلامی را بر بام زدند. دریای خونی که فاشیسم اسلامی بر آن سوار است با کشته شدن چند تروریست و مزدور جواب نمیگیرد. مردم ایران و عراق و کارگران و مردم فقیر کشورهای منطقه تلاش شان برای نابودی سرمایه داری و اسلام در منطقه است. واقعه چند روز اخیر میدیای مزدور را بکار گرفته و در تمام جا کوس عزای تروریستها را مینوازند.

سرمایه داری جهانی بین مزدورانش تقسیم کار میکند. رادیو فردا تمام اخبار را به قاسم اختصاص داده، رادیو بی بی سی رهبرعزاداری اروپاست، پوتین و مکرون نگران انقلاب اسلامی هستند، ترامپ و دارد دسته پنتاگون خودرا برای انتخابات آمریکا آماده میکنند. همه بخاطر این است که مبارزات مردم و کارگران در منطقه را به حاشیه برانند و خون هزاران جانباخته در آبان و در عراق را ماست مالی کنند. دوباره منطقه خاور میانه را برای چندمین بار به خون بکشند و شیرازه جامعه را دوباره و چند باره از هم به پاشند.

اما کارگران مبارز و مردم آزادیخواه در منطقه در فردای به گورسپاری سرمایه داری و فاشیسم اسلامی جواب مناسبی به دشمنان خود خواهند داد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران و مردم آزادیخواه.

Esmail Moloudi Socionom & Samtalsterapeut
Tel: 0046-704920349
www.emoloudi.blogspot.com

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.