دیکتاتوری اسلامی سرمایه بار دیگر در برابر خشم انقلابی مردم آزادی خواه ایران

اطلاعیه «سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان» در رابطه با جنبش کارگران و زحمت¬کشانِ ایران که در برابر دیکتاتوری جنایتکار اسلامی سرمایه به پا خاسته و قیام نموده اند ….

—————————————–

دیکتاتوری اسلامی سرمایه بار دیگر در برابر خشم انقلابی مردم آزادی خواه ایران

از یک هفته بدینسو کارگران و زحمت¬کشانِ ده ها شهر و استان ایران بار دیگر در برابر دیکتاتوری جنایتکار اسلامی سرمایه به پا خاسته و قیام نموده اند. فقر، تنگدستی، گرانی و خالی بودن سفرۀ مردم و سرانجام افزایش قیمت بنزین آن عامل عینی و مادی یی است که کاسۀ صبر مردم را لبریز نموده و آن¬ها را به خیابان‌ها کشانیده است. اما در واقعیت امر دیکتاتوری جمهوری اسلامی طی چهل سال از حیات ننگین و جنایت¬بارش از مردمان این خطه انتقام می‌گیرد و ایران را به زندان بزرگی برای کارگران، زنان، جوانان، معلمان و تمام جنبش آزادی خواهی تبدیل نموده است. مردم ایران این بار با عصیان بی نظیر تمامی ارتجاع حکومتی را به چالش کشیده اند و با فریاد های « چهل سال خون گریستم- بس است دیگه می¬ایستیم»، «مرگ بر خامنه یی » « مرگ بر دیکتاتور» زمین را زیر پای قدرت حاکمه، دستگاه¬های توحش و سرکوب، مراجع مذهبی و اسلام سیاسی به لرزه در آورده اند.

در مقابله با جنبش اعتراضی مردم، نیروها و نهادهای متعدد سرکوب جمهوری جنایتکار اسلامی با قساوت تمام به قلع وقمع اعتراضات می پردازند و تا حالا ده ها معترض زن و مرد را به قتل رسانیده و هزاران نفر را زندانی ساخته است؛ با وجود این توحش لجام گسیخته و سرکوب خونین دامنۀ اعتراضات گسترده تر می¬شود و شهرها و مناطق بیشتری باهم متحدانه عمل می‌کنند. با حضور طبقۀ کارگر و تأمین وحدت جنبش¬های اعتراضی و آزادی خواهانۀ از جمله جنبش دانشجویی، زنان، معلمان، بازنشته¬گان و مال باخته¬گان در سراسر ایران دارد آخرین میخ بر تابوت جمهوری اسلامی سرمایه کوبیده می¬شود.

سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان با درک تاریخی مشابهت های سلطۀ سرمایه و اسلام سیاسی در افغانستان و ایران و به خصوص چهار دهه رنج و مصیبت مردم آزادی خواه ایران زیر دیکتاتوری جنایتکار اسلامی از مبارزات تاریخی و قیام¬های زحمتکشان و مردم ازادیخواه در رأس طبقۀ کارگر آنجا پشتیبانی نموده و اعتقاد دارد که پایان شب سیاه جنایتکاران اسلامی در ایران نزدیک است و هیچ نیروی ضد بشری ولو خیلی ها نیرومند نمی¬تواند در برابر ارادۀ آزادی خواهانۀ سراسری جامعه تاب مقاومت آورد. ما اعتقاد داریم که جنبش چپ و سوسیالیستی طبقۀ کارگر در ایران پرچم دار اصلی و واقعی مبارزه و خیزش های آزادی خواهانه در برابر دستگاه سرمایه و اسلام سیاسی است. تعیین تکلیف واقعی جدال جاری در دستان پر توان طبقۀ کارگر و جنبش آزادی خواهی به عنوان نمایندۀ خواست¬ها و مطالبات مردم در ایران است.

زنده و پیروز باد مقاومت و استاده¬گی مردم انقلابی ایران!
زنده باد طبقۀ کارگر در ایران!
مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه!

سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان
۲۸ عقرب/ آبان ۱۳۹۸ ؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.