کتابِ «شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟» شوراهای کارخانه و خودگردانی از کمون پاریس تا امروز

در پیوندی پویا با مبارزه ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو ریشه ها و نمودهایش بیش از پیش آشکار می شوند، و در ارتباط با هدف ها، برنامه ها و نیز معضلات امر راهبری آزادانه و آگاهانه ی تولید و بازتولید اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهایی را درباره ی مبانی نظری و تجربه های تاریخی جنبش شورایی و کنترل کارگری آغاز کردیم. ….

————————————————–

ketab-shora

کتابِ «شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟» شوراهای کارخانه و خودگردانی از کمون پاریس تا امروز

توضیح سایت نقد
در پیوندی پویا با مبارزه ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو ریشه ها و نمودهایش بیش از پیش آشکار می شوند، و در ارتباط با هدف ها، برنامه ها و نیز معضلات امر راهبری آزادانه و آگاهانه ی تولید و بازتولید اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهایی را درباره ی مبانی نظری و تجربه های تاریخی جنبش شورایی و کنترل کارگری آغاز کردیم. این نوشتارها، با گزارش ها و واکاوی هایی پیرامون تجربه های تاریخی جنبش کارگری و شورایی در نقاط گوناگون جهان ادامه یافتند که حاصل آن مجموعه مقاالت حاضر است. وجه برجسته ی این واکاوی ها، نه تنها پیروزی ها و ناکامی های مقطعی در چارچوب یک جنبش خاص و در محدوده ی یک بنگاه یا شاخه ی تولیدی ویژه، بلکه کنش و واکنش آن با جنبشها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی، پیدایش و پویش آنها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز رابطه ی آنها با شیوه های سازمان یابی و سازمان های سیاسی نوپا یا پیشاپیش موجود است. اشاره های بسیار – و اجتناب ناپذیر – به نام های خاص در این نوشته ها، اعم از افراد، گروه ها یا رویدادهای مربوط به دوره ای خاص و مکانی معین، مانع از انتقال رشته و شیرازه ی بنیادین این تجربه ها و ره آوردهای نظری و سیاسی آنها نیست.

با آثاری از (به ترتیب الفبا):
ِر، الن برنارد، آلبرتو آر. بونه، اَلن تاکمن، کمال خسروی، داریو آتزلینی، گابریال اسکودل اندی دورگن، پی ِ یترو دی پائوال، پیتر رابینسون، ساموئل جی. ساوثگیت، موریسیو ساردا د فاریا، مارینا کابات،پاتریک کانینگهام، زبیگنیف مارچین کوالوسکی ِ اروپ کومار سن، شیال کوهن، دونی گلوکاشتاین، داوید مندل، گوران موزیچ، امانوئل نس، انریک ت. نوائس، ویکتور والیس، رالف هافروگه.

سایت نقد
https://naghd.com

کتاب را ار لینک زیر دریافت کنید:
http://naghd.info/Councils-NAGHD-1398-L.pdf

و یا:
http://www.lajvar.se/ketab/Councils-NAGHD-1398-L.pdf

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.