بازنشستگان و شاغلان اتحاد، اتحاد!

دیدارمان در تجمع ۱۹ آبان ساعت ۱۰ صبح – مجلس و سازمان برنامه و بودجه ….

————————————————-

1997

بازنشستگان و شاغلان اتحاد، اتحاد!
با اعتراضاتمان  تاحق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم!

تداوم شرایط اسفبار زیست و معیشت مان، ما را در بازایستادن بر سر مطالبات و ادامه پیگیرانه تجمعات اعتراضی آبدیده نموده است. درمرحله ای قرارداریم که آموخته ایم حقوق مسلم و قانونی خود را بدون دلخوشی به ترفند وعده وعیدهای متولیان، متحد و یکصدا فریادگر باشیم.

دیدارمان در تجمع ۱۹ آبان ساعت ۱۰ صبح – مجلس و سازمان برنامه و بودجه

گروه اتحاد بازنشستگان
https://t.me/GEtehadbazneshastegan

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.