درگیریهای معترضان در عراق هر روز خشونت بارتر می شود

طی درگیریهای چند روز بیش از ۶٠ نفر جان خود را در درگیریها از دست دادند. ….

———————————————-

1947

از سال ٢٠٠٣ که حکومت بعثی صدام توسط نیروهایی امریکایی سرنگون شد خواسته های ابتدایی مردم عراق از رفاه و تامین نیازهای اولیه زندگی و امنیت که در زمان حکومت صدام از خواسته های مردم عراق بود تا کنون هیچ پاسخی نگرفته اند.مردم معترض می گویند ما اینجا آمده ایم چون کشورمان را از دست داده ایم و ما هرگز در مسایل داخلی کشورمان دخالتی نداشتیم ما از جنگ و دخالت خارجی خسته شدیم.

با شروع اعتراضات مردم بیش از هر چیز متمرکز بر خواسته های رفاهی ،شغل وبیکاری و فساد دولتمردان بود اما اخیر معترضان خواستار استعفای دولت می باشند و پیکان مبارزه به گونه ای به سمت درگیریهای مذهبی یا به عبارتی احتمال جنگ داخلی دیگری می رود.از درگیریهای مذهبی و قومی مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم سرمایه داری بیش از همه دولتها بهره مند می شوند و این که مبارزه مردم برای عدالت و برابری اقتصادی،اجتماعی و سیاسی به هدر می رود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.