استقرار نیروهای یگان ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه

شنبه شب ۲۰مهر ۱۳۹۸، بیش از بیست دستگاه خودروی ضد شورش و چند دستگاه اتوبوس متعلق به نیروی انتظامی، شبانه وارد شرکت شده و در داخل انبارهای شکر و مدیریت بازرگانی اسکان یافتند. ….

1857

بنابر گزارش های منتشره در کانال های شبکه های اجتماعی کارگران هفت تپه، با ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه،  شنبه شب ۲۰مهر ۱۳۹۸، بیش از بیست دستگاه خودروی ضد شورش و چند دستگاه اتوبوس متعلق به نیروی انتظامی، شبانه وارد شرکت شده و در داخل انبارهای شکر و مدیریت بازرگانی اسکان یافتند. این نقل و انتقال نیروهای انتظامی جهت مقابله با اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت تپه در روزهای گذشته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.