حزب کمونیست ترکیه: از سوریه دست بردارید!

تهدید واقعی برای امنیت کشور ما ناتو، ایالات متحده و نیروهای امپریالیستی و کسانی هستند که بر همکاری با آنها اصرار دارند. رسیدن مردم سوریه به صلح و آرامش تنها با خروج همۀ کانون های امپریالیستی و اشغالگر از منطقه امکان پذیر خواهد بود. دربارۀ آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم بگیرند. ….

—————————————–
سوریه هشت سال است که رنجی بزرگ را متحمل می شود.

نزدیک به هشت سال پیش، اعتراضات ضد دولتی درسوریه آغاز شد. این تظاهرات به زودی به خیزش های مسلحانه و درگیری ها در برخی از شهرها تبدیل شدند. سپس جنگ داخلی به دخالت نیروهای خارجی و اشغال سوریه ازسوی قدرت های امپریالیستی به ویژه ایالات متحده آمریکا منجرشد. سوریه درحال حاضر تحت اشغال و تقسیم شده است. هنوز باندهای جهادی و نیروهای مسلح آن ها در بعضی مناطق وحشت می آفرینند.

حزب عدالت و توسعه هشت سال است که در حال ارتکاب جرم بزرگی است و حق حاکمیت کشوری دیگر را به هیچ می شمارد.
به روشنی باندهای جدایی طلب و جهادی را در خاک سوریه تجهیز می کند، آموزش می دهد و از آنها به عنوان نیروهای مسلح بهره برداری می کند.
دولت حزب عدالت و توسعه همراه با آمریکا مقصران این فاجعه انسانی در سوریه هستند. جنایتی که آنها با نام به ارمغان آوردن آزادی برای مردم سوریه درگیر آن شده اند، نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه زخم هایی را باز کرده است که سالیان سال برطرف نخواهد شد.

تهدید واقعی برای امنیت کشور ما ناتو، ایالات متحده و نیروهای امپریالیستی و کسانی هستند که بر همکاری با آنها اصرار دارند.

رسیدن مردم سوریه به صلح و آرامش تنها با خروج همۀ کانون های امپریالیستی و اشغالگر از منطقه امکان پذیر خواهد بود. دربارۀ آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم بگیرند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.