جمعه ۱ شهریور مریم محمدی ۴۷ روز و اسرین درکاله ۲۷ روز است که دستگیر شده اند

این دو فعال حقوق زنان و از اعضای “ندای زنان ایران” به جرم خواسته های انسانی و ابراز حقوق شهروندی خود روزها و هفته هاست که در زندان اوین بسر میبرند. ….

1639

خواسته های این دو فعال اجتماعی شامل:

  • درخواست رفع تبعیض جنسیتی و نابرابری برای زنان
  • درخواست هویت شهروندی برابر
  • رفع تفکیک جنسیتی
  • درخواست لغو خشونت علیه زنان و ایجاد امنیت در برابر وقوع تعرض و خشونت
  • لغو حجاب اجباری
  • حفظ حرمت و شان انسانی زنان
  • درخواست بیمه رایگان و کارآمد برای همه
  • درخواست تحصیل رایگان برای همه بوده است

اسرین درکاله و مریم محمدی را فوری بیقید و شرط آزاد کنید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.