فراخوان «گروه اتحاد بازنشستگان» جهت تجمع مقابل وزارت کار و رفاه

ساعت ۱۰ صبح ۴ شهریور مقابل وزارت کار و رفاه به تجمع خواهیم پرداخت. ….

1625

چه کسی می خواهد من وتو مانشویم
من اگر برخیزم
تواگر برخیزی
همه برمی خیزند

دوستان وهمراهان بازنشسته:
نظر به گرانی فزایند ه وخانمان برانداز هزینه های اولیه زندگی مردم زحمتکش و صعود اجاره بهای مسکن بعنوان ابتدائی ترین نیاز انسان های بی سرپناه وهمچنین  چپاول و به غارت بردن اموال عمومی این سرزمین و به غایت رسیدن سرنوشت نامطلوب بازنشستگان، ضرورت  واکنش نشان دادن به این اوضاع اسفبار و غیر قابل تحمل احساس می گردد.

روندی که زیر عنوان خصوصی سازی و مقررات زدائی و کوچک کردن دولت با سیاست رایج نظام سرمایه داری به نام نئولیبرالیسم شناخته می شود، رفاه و آسایش و زندگی مجلل برای مسئولان و صاحبان قدرت  را به بهای فقر و فلاکت و خانه خرابی نصیب زحمتکشان کرده است. این شرایط ظالمانه قابل تحمل نیست و راهی جز اعتراض و مقابله با این مناسبات غیر انسانی باقی نگذاشته است.

در چنین شرایطی، وحدت وهمبستگی تمام شاغلان و بازنشستگان  یک نیاز اساسی و ضروری می باشد. باید بطور مستمر وپیگیر برای احقاق حقوق خود به تلاش هایمان ادامه داده وتارسیدن به خواسته هایمان دست از اعتراضات خود  برنداریم.

گروه اتحاد بازنشستگان همگام با سایر بازنشستگان
ساعت ۱۰ صبح ۴ شهریور مقابل وزارت کار و رفاه به تجمع خواهیم پرداخت.
«اتحاد خود را نشان دهیم»

گروه اتحاد بازنشستگان
مرداد ماه ۹۸
https://t.me/GEtehadbazneshastegan

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.