بیانیه شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان: لزوم برگزاری تجمع متحد و همبسته علیه گرانی و سقوط معیشت

۴ شهریور ساعت ۱۰ صبح مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی، همصدا و همراه خواهیم آمد.
باز هم متحد و یک صدا، مطالبات مسلم و قانونی ِ فراموش شده خود را فریاد می زنیم. ….

—————————————————————

لزوم برگزاری تجمع متحد وهمبسته علیه گرانی و سقوط معیشتمان

“مادامی که پارو نزنی
قایق زندگی تو
یا سرجایش می ماند
یا با هر بادی
به بیراهه خواهد رفت”.

اختلاسهای میلیاردی از جیب ما به یک پروژه سریالی تبدیل شده و یک درصدی ها چنگال خود را بر همه منابع زیستی ما فرو برده اند. بیکاری و تورم و گرانی برای ما غیرقابل تحمل شده ،گویا آنان ثروت ملی را ارث پدری خود دانسته و ما را به غلط و متوهمانه، میهمانان ناخوانده ای فرض کرده اند که هیچگونه حق و حقوقی نداریم. پس این ترازوی نامیزان را کسانی میزان خواهند کرد که تحت فشار روزافزون معیشتی به تنگ آمده و خوب میدانند که این زندگی پرمشقت، جهنمی تحمیل شده به اکثریت مردم جامعه است ،پس باید راه افتاد و کاری کرد که دستان مرگبار هزار فامیل، از منابع عمومی کوتاه گردد.

اگر من وتو بخواهیم، قطعا خواهیم توانست و این بساط ناعادلانه را برهم خواهیم زد!

ما بازنشستگان سالهاست به جز وعده های بی اثر پاسخی ازمسئولین رنگارنگ نشنیدیم. با این حقوق های چند برابر زیر خط فقر ، سقوط سطح زندگیمان به لحظه ها بند است . در عرض یک روز ، یک قدم به محرومیت نزدیکتر میشویم و در عوض به ما وعده ی سه ساله!! همسان سازی میدهند که آنهم بشود یا نشود. از طرفی درمانمان با افزایش چند برابری هزینه ها ،همچنان در چرخه معیوب بیمه های بی اثر سرگردان است. همین عوامل کافیست که دست به دست هم داده، فرصت را غنیمت شمرده و به فکر چاره ای همدلانه و موثر باشیم.

۴ شهریور ساعت ۱۰ صبح مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی، همصدا و همراه خواهیم آمد.

«شورای بازنشستگان ایران»

بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان:

فریاد بازنشسته
نان، رفاه، آزادی

مسئولان و متولیان دولتی کماکان با توسل جستن به ابزار قدرت خود، فشاری مضاعف بر زندگی بازنشستگان وارد می کنند و سیاست ِدر تنگنا قراردادن بازنشستگان را به اجرا می گذارند.
ما به سیاستی که سطح زندگی و معیشت بازنشستگان را مورد تهاجم قرار می دهد معترض هستیم.

باز هم متحد و یک صدا، مطالبات مسلم و قانونی ِ فراموش شده خود را فریاد می زنیم.

این اوضاع اسفبار معیشتی – زیستی را نه شایسته شأن انسانی خود می‌دانیم و نه قابل تحمل می باشد.همگام با تمامی بازنشستگان ۴ شهریور ساعت ۱۰ صبح مقابل وزارت کار به خیابان می آییم.

گروه اتحاد بازنشستگان
۱۳۹۸/۵/۲۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.