امروز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۴ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه محاکمه شدند

بنابر گزارش تلگرام سندیکای نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۴ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه محاکمه شدند. ….

1610

آقایان، مسلم آرمند، امید آزادی،  محمد خنیفر، علی بنی سعد، منصور بنی نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبداله زاده، عصمت اله کیانی، سید اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب زهیری و محمد انصاری، آمرور در دادگاه شوش محاکمه شدند.
اتهام درج شده در پرونده عبارت بود از تجمع غیر قانونی در راستای خواست  تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی.

کارگران ضمن دفاع از تجمعات خود عنوان کردند که ما از حقوق خود دفاع کرده ایم ، بعضی از مطالبات کارگران عبارت است از:
۲ ماه حقوق عقب افتاده و مزایای عقب افتاده ، عدم واریز حق  بیمه، عدم  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین مشکل  قرار داد کارگران .
لازم به یاد آوری است این کارگران در ارتباط با تجمع ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ که تجمع یک ساعتی بود، دادگاهی شده اند.
خانم فرزانه زیلابی بعنوان وکیل مدافع  جمعی از کارگران هفت تپه، در دادگاه حضور داشت.

https://t.me/vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.