نهادهای همبستگی: مزدور و لمپنی به نام قاضی مقیسه چهره واقعی عدل اسلامی سرمایه را به نمایش میگذارد!

لمپن قاضی مقیسه، شعار، نان، کار، آزادی و مطالبات و خواسته های به حق کارگران را شعار زیر شکمی و بالای شکمی میداند. ….

——————————————–

مزدور و لمپنی به نام قاضی مقیسه چهره واقعی عدل اسلامی سرمایه را به نمایش میگذارد!

بعد از مدتها بیدادگاه اسلامی سرمایه از روز شنبه ۱۲ مرداد ماه دست بکار شد تا کارگران اعتصابی، حامیان آنان و شرکت کنندگان در گردهمائی روزجهانی کارگر را بعد از مدتها اذیت و آزار، شکنجه و تهدید محاکمه کند. دژخیمان اسلامی سرمایه با استفاده ازانواع دروغ و ریا، پرونده سازی کاذب، اتهام و سناریوهای سوخته و بی اساس، تمام شگردهای مزدورانه را بکار بردند و تقلا کردند که کارگران زندانی، دستگیرشدگان اول ماه مه و کارگران اعتصابی هفت تپه و حامیان کارگران را با پرونده ای سنگین تر به محاکمه بکشانند. در واقع محاکمه کارگران محاکمه نان ، کار ،آزادی و ادراه شورایی است.

البته انتظار بیشتری از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حامیان دزدان، اختلاسگران وآدمکشان نمیتوان داشت. بیش از چهار دهه برای پیشبرد اهداف کثیف کارفرمایان و صاحبان سرمایه، انبار کردن سرمایه ها و دارایهای کلان برای خود، سرکوب ، ستم و استثمار، تبعیض و نابرابری، فقر و بی مسکنی و … را عاید اکثریت جامعه کرده است. طبیعتا دادگاه وقاضی اش جز یک مشت اوباش و لمپن و جانی کسان دیگری نمیتواند اداره کننده آن باشند.

لمپن قاضی مقیسه، شعار، نان، کار، آزادی و مطالبات و خواسته های به حق کارگران را شعار زیر شکمی و بالای شکمی میداند. البته از این رژیم و قاضی اش بیش از این نباید انتظار داشت، زمانی که به شغل شریف ایجاد عشرتکده و خدمت گذاری جنسی برای حاجیان و توریستهای اسلامی هستند، به اندازه موی سرشان دفتر صیغه و انسان فروشی دارند، و در کل زن را چیزی جز ابزاری برای رفع نیازهای جنسی نمی دانندو یا با دیدن مو ویا خوردن بستنی زنان از خود بی خود میشوند، تجاوز و سواستفاده ازکودک را قانونی میدانند و قوانین توحش جنسی و … را در قوانینشان گنجانده اند، چه انتظاری است که بتواند بفهمد که در مقابل این رژیم کماکان پایه ای ترین حقوق یعنی برخورداری از تامین معیشت، حق تجمع، حق اعتصاب، حق اعتراض ، حق تشکل مستقل و … را باید فریاد زد. رژیمی که هیچ بویی از انسانیت نبرده است، برایش مطالبات و خواسته های اکثریت جامعه به تمسخر گرفته میشود. درفرهنگ اینها فقط شکم و زیر شکم معتبر است و هیچگاه کوله های دزدی و چپاولشان پرنخواهد شد.

در این سالها نه توانستند صدای اعتراضات را کم کنند ونه موفق شدند به راحتی به اهداف سرمایه وارشان پیش روند. در مقابل شاهد پیشروی اعتراضات، وسیعتر شدن مطالبات و فرموله تر شدن خواسته های اکثریت جامعه و نیز همکاری و حمایت و همبستگی وسیعتری را میتوان مشاهده کرد.

کارگران وزحمتکشان راهی جز از میان بردن این دم و دستگاه در قدرت و بااتکا به نیروی عظیم اجتماعی ندارند تا بتواند جامعه ای بنا نهند که همگان از معیشت زندگی تامین باشند و خود تصمیم گیرنده و مجری آن باشند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi
17مرداد ۹۸ـ۸ آگوست ۲۰۱۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.