کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: در حاشیه آغاز محاکمات کارگران و فعالین کارگری و دستگیری تجمع کنندگان مقابل دادگاه

با اعتراض به این سرکوب ها همبستگی طبقاتی را گسترده تر از پیش  کنیم و با تقویت پیوندهای میان خود در حد توان نگذاریم ایادی سرمایه بیش از این به اقدامات سرکوبگرانه‌شان ادامه دهند. ….

——————————————

عوامل سرمایه که از پاسخگویی به خواسته‌های ابتدایی کارگران عاجز بوده و نه می‌خواهند و نه می‌توانند به این خواسته‌ها از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل و حق برگزاری روز جهانی کارگر و خواسته‌های معیشتی آنان از قبیل حداقل دستمزد متناسب با هزینه های زندگی، برقراری امنیت شغلی، پرداخت حقوق معوقه و … تن دهند راهی جز سرکوب و بازداشت و بگیر و ببند نمی‌شناسند. از این رو شمشیر را از رو بسته و به هر حرکت آزادیخواهانه و حق طلبانه‌ای با تهدید و بازداشت و احکام سنگین پاسخ می‌دهند.

در ماه‌های اخیر این فشارها ابعاد مضاعفی به خود گرفته و در همین راستا عده‌ای از کارگران وفعالین کارگری و دانشجویی و … دستگیر و به احکام سنگین محکوم می‌شوند.

اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه، و سپیده قلیان، امیر حسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی اعضای نشریه گام هستند که تنها به دلیل احقاق حقوق حقه و دفاع از منافع خود و هم طبقه‌ای‌ها اینچنین مورد سرکوب قرار گرفته‌اند.

محاکمات در بسته دوازدهم مرداد فعالین کارگری و حامیان بازداشتی این فعالین در همین راستا بوده و اهداف  مشخصی را دنبال می‌کند. در هم شکستن مقاومت کارگران و فعالین و از هم گسستن ارتباط بین تشکل‌های کارگران با فعالین کارگری و دانشجویی از جمله این اهداف می‌باشد.

حامیان و گماشتگان سرمایه در دوازدهم مرداد ماه ، روز شروع محاکمات نیز مجددا اقدام به دستگیری تجمع کنندگان از جمله فرید لطف آبادی، هیراد پیر بداغی،  رهام یگانه  و سحر شهرابی نمودند.
سرکوبگران غافل از این حقیقت هستند که واقعیت عینی موجود و شرایط به غایت نابسامان معیشتی کارگران و توده‌های محروم خواه ناخواه زمینه‌ساز اعتراضات کارگری بوده و خواهد بود و این تهدیدها و بگیر و ببندها نمی‌تواند تاًثیراساسی و پایداری بر این اعتراضات داشته باشد.

با اعتراض به این سرکوب ها همبستگی طبقاتی را گسترده تر از پیش  کنیم و با تقویت پیوندهای میان خود در حد توان نگذاریم ایادی سرمایه بیش از این به اقدامات سرکوبگرانه‌شان ادامه دهند.

کارگران، فعالین کارگری و دانشجویان، در زندانهای سرمایه مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته و تعدادی از آنها دست به اعتصاب غذا زده و در وضعیت وخیمی به سر می‌برند .

نان، کار، آزادی خواسته آنها و همه ماست. با حمایت گسترده ازکارگران و فعالین و دانشجویان دربند که خواسته‌های همه مارا فریاد کرده‌اند، ایادی سرمایه را عقب رانده و نگذاریم بیش از این احساس قدر قدرتی کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
https://t.me/khamahangy

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.