راهکار سوسیالیستی: درباره «سند ملی کار شایسته»

براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. سند ملی کار شایسته ۹ راهبرد و سیاست اجرایی اساسی دارد و به جز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفت وزارت‌خانه دیگر و همچنین پنج سازمان را درگیر می‌کند. ….

1403

درباره «سند ملی کار شایسته»
هیئت دولت جمهوری اسلامی در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

«سند ملی کار شایسته» چیست؟

براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. سند ملی کار شایسته ۹ راهبرد و سیاست اجرایی اساسی دارد و به جز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفت وزارت‌خانه دیگر و همچنین پنج سازمان را درگیر می‌کند.

در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌و‌گوهای اجتماعی محور‌های کار شایسته معرفی شده‌اند. در بحث راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی این سند به موارد زیر توجه شده است:
۱- اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزار‌‌های حمایتی و تشویقی
۲- بهسازی نهادی در حوزه اشتغال
۳- بهسازی نظام مالی کسب‌و‌کار‌های خرد
۴- توسعه منابع انسانی
۵- توسعه اشتغال زنان
۶- ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی
۷- توسعه مشاغل سبز
۸- انتقال از کار غیررسمی به کار رسمی
۹- توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار

به اعتقاد ما در حالیکه بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی ماه‌هاست حقوق معوقه خود را دریافت نکرده‌اند و در حالیکه کارگران فاقد قراردادهای رسمی استخدام (از هر نوع دائم و موقت) هستند، دولت به هیچ وجه قادر به اجرای «سند ملی کار شایسته» نخواهد بود. بدون وجود تشکل‌های کارگری مستقل و ایفای نقش نظارتی و کنترلی آنها در روابط کار، هیچ یک از ظرفیت‌های قانونیِ ملی و بین‌المللی در روابط کارگری – کارفرمایی  کارآمد نخواهد بود.
—————————————————

راهکار سوسیالیستی
https://t.me/srahkar

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.