نگرانی و بی خبری از وضعیت حال جسمانی شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران ضمن محکوم کردن بازداشت تمامی دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و روز معلم خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان میباشد و مسئولیت هر گونه مشکلات جسمی را برای رضا شهابی بهعده زندانبان و عوامل بازداشت کننده امنیتی میداند. ….

1312

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای واحد که در۱۱ اردیبهشت همراه تعدادی از همکارانش درمقابل مجلس بهارستان توسط نیروی های انتظامی و امنیتی دستگیرشده،  به علت بازداشت های متعدد و تحمل حبس های طولانی به دلیل فعالیت های سندیکایی دچار جراحی های سنگین کمر و گردن شده است و از بیماری های متعددی از جمله فشارخون و بی حس سمت چپ بدن رنج میبرد و بطور مرتب داروهای متفاوتی باید مصرف کند و تحت درمان قرار دارد. در چهار روز گذشته در بازداشت و قرار گرفتن درشرایط نامناسب از جمله سلول انفرادی و چشم بند قطعا دچار مشکلات جسمانی خواهد شد و طبق توصیه پزشکان در دوره های قبلی زندان، نگه داشت این کارگر سندیکایی در شرایط زندان میتواند برای نامبرده خطرات جدی و جبران ناپذیری داشته باشد.

سندیکای کارگران ضمن محکوم کردن بازداشت تمامی دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و روز معلم خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان میباشد و مسئولیت هر گونه مشکلات جسمی را برای رضا شهابی بهعده زندانبان و عوامل بازداشت کننده امنیتی میداند.

@vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.