پیام کارگران انقلابی متحد ایران به کارگران جهان: به پیشگاه طبقات کارگر همۀ کشورها و مردمان زحمتکش آنها

تجمع کنندگان به مناسبت گرامی داشت روز کارگر در مقابل مجلس جمع شده بودند. اما نیروهای سرکوبگر رژیم با خشونت تمام به آنها حمله کردند و ده ها تن از کارگران از بخش های مختلف کارگری (از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، دانشجویان، بازنشستگان و زنان) را مورد ضرب و شتم قرار دادند، آنان را دستگیر کردند ….

——————————————————

ما از خشونت آشکار پلیس و چکمه پوشان رژیم اسلامی که با توحش وصف ناپذیر پلیس امنیت و نیروی انتظامی موجب به خشونت کشیده شدن اجتماع کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و نیروهای طرفدار آزادی طبقه کارگر در راه پیمایی اول ماه مه شد، به خاطر چنین سرکوبی به شما شکایت می بریم و از شما می خواهیم که برای آزادی دستگیرشدگان از هیچ حمایتی فروگذار نکنید.

تجمع کنندگان به مناسبت گرامی داشت روز کارگر در مقابل مجلس جمع شده بودند. اما نیروهای سرکوبگر رژیم با خشونت تمام به آنها حمله کردند و ده ها تن از کارگران از بخش های مختلف کارگری (از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، دانشجویان، بازنشستگان و زنان) را مورد ضرب و شتم قرار دادند، آنان را دستگیر کردند و به باز داشتگاه های پلیس منتقل کردند و چه بسا در تدارک پرونده سازی برای آنان و محکوم کردنشان به زندان اند.

ما کارگران انقلابی متحد ایران ضمن محکوم کردن این عمل ضد انسانی و ضد کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان هستیم.

کارگران انقلابی متحد ایران
اول ماه مه ۱٣٩۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.