انتشار صد و سی و ششمین فلاخن با تاریخ مختصر فمینیسم

در صد و سی و ششمین فلاخن با تاریخ مختصر فمینیسم، جنبش فمینیستی و جنبش زنان در ترکیه آشنا خواهیم شد ….

1149

در صد و سی و ششمین فلاخن با تاریخ مختصر فمینیسم، جنبش فمینیستی و جنبش زنان در ترکیه آشنا خواهیم شد. این فلاخن ترجمه‌ی بخش عمده‌یی از فصل دهم کتاب «جریان‌ها: ایدئولوژی‌های سیاسی در ترکیه» است که به فمینیسم اختصاص دارد، کتابی که یک دانش‌نامه در ارتباط با جریان‌های سیاسی در ترکیه محسوب می‌شود. در این فلاخن با جریان‌های گوناگون فمینیسم ملی‌گرا، فمینیسم دولتی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم رادیکال، فمینیسم بوروکراتیک، فمینیسم آکادمیک، جنبش هم‌جنسگرایی و کوییر، فمینیسم اسلام‌گرا و زنان مسلمان، جنبش زنان کرد و جنبش سوسیالیستی زنان آشنا خواهیم شد، با تاریخ شکل‌گیری و تکوین آنها، فراز و نشیبی که تاکنون پیموده‌اند و نسبت آنها با جریانات و تحولات سیاسی. ترجمه‌ی این متن از سوی مترجم تقدیم شده است به «تمام زنانی که چه در مبارزات سیاسی-اجتماعی و چه در مبارزات روزمره علیه تمام انواع ستم طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و دینی “راز سنگر و ستاره” را می‌دانند.»

فلاخن صد و سی و ششم را بخوانید:
http://manjanigh.de/wp-conte…/uploads/2019/…/falakhan136.pdf

و یا

http://lajvar.se/pdf/falakhan136.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.