گفتگوی “شاهد علوی” با یکی از بستگان اسماعیل بخشی، از رهبران جنبش کارگری هفت تپه.

اسماعیل بخشی در شرایط ناگوار جسمی و روحی پس از آزادی قرار دارد. از کارخانه اخراج شده، حسابهای بانکیش مسدود گشته و در زندان تحت شکنجه با داروهای توهم زا و شوکر برقی قرار گرفته است. ارتباط وی با وکیلش قطع شده ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.