اطلاعیه سندیکای کارگران هفت تپه: تا کارگران بازداشت شده آزاد نشوند مذاکره بی مذاکره

تا نمایندگان ما در زندان هستند مذاکره ای وجود ندارد. بخشی از کسانی که جز مذاکره کنندگان هستند اکنون در زندانند، آنها باید در مذاکره شرکت کنند تا – نمایندگان در بند- آزاد نشوند، مذاکره بی مذاکره. حتی اگر حقوقهای عقب افتاده را پرداخت کنند ، مذاکره بعد از آزادی و بازگشت به کار دوستان زندانی صورت خواهد گرفت.با اتحاد و همبستگی ….

952

کارگران ،مردم شریف و آگاه
همانطور که در جریان هستید در پانزده همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ، چند تن از کارگران و نمایندگان کارگری توسط مامورین بازداشت شدند.
هر چند در این مدت تعدادی از کارگران بازداشتی آزاد شده اند ، اما هنوزنمایندگان کارگران هفت تپه، به اسامی، اسماعیل بخشی، مسلم آرمند،حسن فاضلی، محمد خنیفری و سپیده قلیان -فعال مدنی- همچنان در بازداشت می باشند. در این مدت، کارگران آگاه و شجاع هفت تپه و مردم شریف شهر شوش با اعتراضات پرشور خود در شهر شوش و تجمع در مقابل فرمانداری ، ضمن دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران در بند شده اند. اما در این میان جدیدا افرادی ناشناس! آگاهانه تلاش می کنند که مسیر خواست و مطالبه کارگران را به انحراف بکشانند. این افراد با بیان اینکه خواست اولیه کارگران هفت تپه تنها دستمزد.است ، عملا مهر سکوت را بر دیگر مطالبه کارگران می کوبند، که کارگران از نمایندگان دربند ، سخنی نگویند و نمایندگان دلسوز و فداکار و منتخب کارگران هفت تپه همچنان در بند باقی بمانند و به فراموشی سپرده شوند.

همگی آگاهیم که دشمنان طبقه کارگر با داشتن اتاق فکر ،از هیچ تلاشی برای به انحراف کشاندن مبارزات به حق ما کارگران فرو گذاری نکرده و نخواهند کرد. پس ما باید مثل گذشته همچنان هوشیار باشیم تا با قوانین از پیش تعیین شده دشمنان طبقه کارگر وارد زمین بازی نشویم، چرا که باخت ما حتمی است.

کارگران، هم زنجیران؛
هنوز نمایندگان کارگری و همچنین مدافع حقوق کارگران، خانم سپیده قلیان در بازداشت می باشند.
اعتراضات تاکنونی شما کارگران هفت تپه توانسته است حمایت دیگر کارگران و مردم زحمتکش ، شریف و آگاه را با خود داشته باشد. پس باید همچنان شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، بخش اصلی مطالبات ما تا آزادی کارگران در بند باشد.

دوستان کارگر؛ پیش شرط هر نوع مذاکره ما کارگران با نمایندگان دولت این است که نمایندگان کارگری بازداشت شده سریعا باید آزاد شوند .
تا زمانی که نمایندگان کارگران هفت تپه در بازداشت هستند، نباید به هیچ گونه مذاکره ای تن بدهند.
تا نمایندگان ما در زندان هستند مذاکره ای وجود ندارد. بخشی از کسانی که جز مذاکره کنندگان هستند اکنون در زندانند، آنها باید در مذاکره شرکت کنند تا – نمایندگان در بند- آزاد نشوند، مذاکره بی مذاکره.
‌ حتی اگر حقوقهای عقب افتاده را پرداخت کنند ، مذاکره بعد از آزادی و بازگشت به کار دوستان زندانی صورت خواهد گرفت.با اتحاد و همبستگی

خواستار آزادی کارگران در بند باشیم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد
نان کار آزادی ،اداره ی شورایی

سندیکای کارگران هفت تپه
اول آذر ماه ۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.