پیام کمپین نجات رامین حسین پناهی رو به اذهان عمومی

حکومت اسلامی ایران با این جنایت یکبار دیگر نشان داد که فقط و فقط به جنایت و خون ریختن تکیه کرده و از وحشت نزدیک شدن روز سرنگونی این حکومت که در این ماهها بویژه، به عینی دید که دارد نزدیک میشود، کماکان به چوبەهای دار و انسان کُشی تکیه میکند. ….

739

پیام کمپین نجات رامین حسین پناهی رو به اذهان عمومی

رامین حسین پناهی فعال سیاسی، علیرغم بپا خاستن دنیا علیه این جنایت وحشیانه اعدام شد.

حکومت اسلامی ایران با این جنایت یکبار دیگر نشان داد که فقط و فقط به جنایت و خون ریختن تکیه کرده و از وحشت نزدیک شدن روز سرنگونی این حکومت که در این ماهها بویژه، به عینی دید که دارد نزدیک میشود، کماکان به چوبەهای دار و انسان کُشی تکیه میکند.

کمپین نجات رامین حسین پناهی که بە  یک جنبش عظیم انسانی علیه اعدام تبدیل شد، کمپینی که به خانەهای میلیونها نفر در ایران و عراق و ترکیه و آلمان و در همه جا رفت، کمپینی که باعث شد مردم بسیاری رامین را در قلبهای خود جا دهند، از همه شما عزیزانی که شبانه روز مبارزه و فعالیت کردید، صمیمانه تشکر میکند و میگوید، ما حکومت اسلامی را در این کمپین به تنگنای بزرگی انداختیم. ما اعدام کردن فعال سیاسی و انسان کشتن را برایش سخت کردیم، ما یکبار دیگر دریایی از نفرت را روانه بیت رهبری و همه اراذل و اوباش حکومتی کردیم، ما نشان دادیم که مردم با ما هستند، مردمی که یکروز تکلیف این بساط آدمکشی را تعیین خواهند کرد.

باید به حکومت اسلامی نشان داد که واقعا طوفان درو میکند. از مردم کردستان و سراسر ایران و از ایرانیان در خارج کشور و از همه نهادهای مدافع حقوق انسانی و سازمانهای مدافع حقوق انسان دعوت میکنیم به این جنایت بیشرمانه بهر طریق ممکن اعتراض کنند.

باید بپا خاست و به حکومت و سپاه پاسداران و رئیس جمهور این حکومت جنایتکار نشان داد که در مقابل میلیونها نفر مردم منزجر از این حکومت ، کاری نمیتوانند بکنند.

یکبار دیگر دست همه شما عزیزان را که در این کمپین ، چهره واقعی اتحاد و انسجام و مبارزه شبانه روزی علیه اعدام را نمایندگی کردید، می فشاریم و اعلام میکنیم اعتراض به این جنایت ادامه خواهد داشت .

کمپین نجات رامین حسین پناهی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.