اعلام تاثر، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

فعالان نهاد های همبستگی گرد آمده در مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی … ضمن احساس و اعلام همدردی با قربانیان این جنایت، خود را در غم از دست دادن این عزیزان شریک می دانیم. ما در کنار توده های مبارز و ستمدیده کردستان تلاش خواهیم کرد، تا با کمک به ایجاد تشکلات مستقل و طبقاتی کارگران وهمچنین شوراهای مردمی، در هر نقطه ایران سایه ننگین  فاشیست جرم،جنایت و استثمار رژیم جمهوری اسلامی برچیده شود. ….

marivan

اعلام تاثر، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

به خانواده ها و مردم مریوان و کردستان!
مردم رنجکشیده وستم دیده مریوان دراتش وخون!

امروزباردیگرمردم مریوان ازغم ازدست دادن عزیزانشان دریک صف متحد ومتشکل رژیم  مستبد، خشن،دیکتاتور و جنایت کارجمهوری اسلامی را، به چالش کشیدند. این رژیم درطول حیاط خود همواره مردم کردستان رادرفقر و فلاکت نگه داشته است. کردستان چهل سال است درمقابل دیکتاتور خشن ، فاسد ، انسان ستیز و بربری صفت حکومت جمهوری اسلامی ، مقاومت و مبارزه می کند. مردم ستمدیده کرد برای دفاع از مطالبات خود هزینه های زیادی داده اند. اما همچنان مقاوم و پیشرو در جنبشهای اجتماعی می روند تا زیربنای مبارزه ستم ستیزی و طبقاتی را مستحکم و استوار، جان تازه ای بخشند. این رژیم به خوبی میداند اینک سنگرانقلاب، به کانون شکل گیری تشکلات مستقل کارگری و توده ای برای پیوند مبارزه طبقاتی سراسری، تبدیل شده است.

اعتصاب عمومی در مخالفت با ترور و اعدام، خود مدیریتی کمک به زلزله زدگان سرپل ، و اینک شرکت وسیع مردم برای به خاک سپردن چهار نفر از مدافعان محیط زیست، گویای این حقیقت  است. رژیم ستم و نابرابری، در مقابل جنبش قدرت مند توده ای درکردستان و ایران به زانو درامده است. بحران  اقتصادی ، رکود، تورم لجام کسیخته منجر به بحران عظیم سیاسی و اجتماعی شده است.

باری: هنوز زخم ترور اقبال مرادی التیام نیافته بود که چهار ستاره روشنگر دوستی با طبیعت و انسان ، توسط رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به زمین کشیده شدند. ما میدانیم در طول چهل سال حاکمیت فاشیست جمهوری اسلامی ایران، زخمهای زیادی بر پیکر و قامت تسلیم ناپذیرکردستان، وارد امده است. معلمان، کارگران ، کولبران و اینک چهار فعال محیط زیست (محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا، دو نفر از نیروهای منابع طبیعی مریوان و شریف باجور و امید کهنه پوشی (حسین زاده)، فعال محیط زیست،) روز شنبه سوم شهریور قربانی شعله های اتش خشم سیستم گندیده سرمایه داری شدند. بیشک جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در پیوند سرمایه ستیزی و، تلاش برای رسیدن به ازادی، عدالت و برابری ، مشقهای ناتمام فعالان سوسیالیست و ازادی خواه را در راه پیوند جنبش مستقل کارگری و طبقاتی سراسری ، تحریر خواهد کرد. امروز کارگران و مردم ستمدیده کردستان برای دفاع از خواسته ها و مطالبات محوری (نان، کار، ازادی) درصف متحد و متشکل، سیاستهای سازش کارانه ، تفرقه افکنانه و عوام فریبانه مرتجعین محلی و کارگذاران حکومت سراپا فاسد و جنایت کار جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند.

فعالان نهاد های همبستگی گرد آمده در مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی … ضمن احساس و اعلام همدردی با قربانیان این جنایت، خود را در غم از دست دادن این عزیزان شریک می دانیم. ما در کنار توده های مبارز و ستمدیده کردستان تلاش خواهیم کرد، تا با کمک به ایجاد تشکلات مستقل و طبقاتی کارگران وهمچنین شوراهای مردمی، در هر نقطه ایران سایه ننگین  فاشیست جرم،جنایت و استثمار رژیم جمهوری اسلامی برچیده شود.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
اگوست ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.