پیام کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان با درک واقعیت های عینی و شرایط تلخ جاری بار دیگر تأکید می-ورزد که یگانه و مطلوب¬ترین راه حل برای رهایی از وضعیت حاکم کنونی نفی وضع موجود و شکل دادن به جنبش آزادیخواهانۀ کارگران و زحمتکشان است که بدون موجودیت حزب سوسیالیستی کارگری و سازمانیابی کارگران و آزادیخواهان نمی تواند محقق شود ….

———————————————–

پیام کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان با شرکت مسؤولین، کادرها و فعالین تشکیلات سازمان در داخل و تشکیلات خارج، به تاریخ ١٨ و ١٩ اگست ٢٠١٨ در یکی از شهرهای اروپا در شرایطی برگزار گردید که نظام سرمای¬داری همچنان درگیر بحران ویرانگر، که ناشی از ذات متناقض آن است بوده و بر متن آن گرفتار تنش و رقابت برای شکل دادن به نظم نوین امپریالیستی و تقسیم مجدد جهان می¬باشد؛ با عروج دوبارۀ روسیه به عنوان یک قدرت مدعی و قدر قدرتی چین و چالش¬های درونی اتحادیۀ اروپا، سرمایه¬داری جهانی و قدرت های امپریالیستی صف آرایی¬های جدیدی را شکل داده اند که پیامد آن در سطح جهان چیزی نیست جز تشدید ملیتاریسم، ویرانی و انهدام زنده¬گی ملیون¬ها انسان، گسترش فقر و عمیقتر شدن فاصلۀ طبقاتی، رشد راسیسم، فاشیسم، قومگرایی، ناسیونالیسم، ارتجاع مذهبی از جمله اسلام سیاسی و مهمتر از آن بحران ایکولوژیک که زنده¬گی بشر در پهنۀ گیتی را به یک تهدید جدی مواجه ساخته است.

افغانستان با موقعیت استراتژیک و حساس خود سالها است که به محراق تصادم منافع استراتژیک قدرت های بزرگ سرمایه-داری جهان، قدرت¬های منطقه¬یی و همسایه¬های طماع تبدیل گردیده و بیشتر از چهار دهه است که در خلاء نبود جنبش متشکل کارگری و حزب قدرتمند و با نفوذ سوسیالیستی کارگران و جنبش¬های مترقی و برابری خواهانه، قربانی ایلغار وحشیانۀ نظام سرمایه¬داری و ایادی محلی آن است.

فاجعۀ کشتار بیرحمانه و هر روزۀ کودکان، زنان و مردان که نمونۀ متأخر آن هجوم وحوش طالب و کشتار و غارت شهروندان غزنی و همچنان حملۀ وحشیانه اسلامیست ها (طالب و داعش) در مدرسه یی در غرب کابل، جلال آباد، فاریاب، گردیز و مناطق دیگر افغانستان است، کماکان ادامه دارد. ارتجاع بورژوا-امپریالیستی در ضمن استفاده از ماشین جنگ و جنایتش (ناتو)، هر دو صف این جدال خونین و ارتجاعی (هم دولت وحدت ملی و هم اسلامیسم مسلح در وجود طالبان و داعش) را برای تحقق استراتژی منطقه¬یی شان حمایت می نمایند و غایلۀ کشتار، ویرانی، ارتجاع و توحش لجام گسیخته از کارگران و زحمتکشان افغانستان قربانی می¬گیرد.

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان با درک واقعیت های عینی و شرایط تلخ جاری بار دیگر تأکید می-ورزد که یگانه و مطلوب¬ترین راه حل برای رهایی از وضعیت حاکم کنونی نفی وضع موجود و شکل دادن به جنبش آزادیخواهانۀ کارگران و زحمتکشان است که بدون موجودیت حزب سوسیالیستی کارگری و سازمانیابی کارگران و آزادیخواهان نمی تواند محقق شود. بناءً کنفرانس نهم همۀ فعالان کارگری، کنشگران سوسیالیست، زنان و مردان و جوانان آزادیخواه را فرا می¬خواند تا جهت تحقق امر رهایی و شکل دادن به یک آیندۀ تابناک و جامعه یی که در آن انسان از شأن و حرمت انسانی برخوردار باشد، برای شکل دادن به چنین گردانی همدیگر را بازیابند و تحقق آن را با فعالیت عملی و نظری ممکن سازند. ما به سهم خویش تلاش می کنیم و جهت تحقق آن دست همه را صمیمانه می¬فشاریم.

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان
١٩ اگست ٢٠١٨ مطابق ٢٨ اسد ١٣٩٧

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.