حزب کارایران(توفان) اول ماه مه، روزکارگر را به همه کارگران شاد باش می گوید و برایشان در پیکار متحدانه برعلیه سرمایه داری و امپریالیسم، علیه جنگ و خونریزی و فاشیسم و برای نان، صلح و آزادی  پیروزی آرزو میکند. ….

—————————————————–

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد
کارگران سراسر جهان

طبقه کارگر در سراسر جهان قریب به ۱۲۹ سال است که این روز را بمناسبت تظاهرات عظیمی که کارگران شیکاگو درروز اول ماه مه سال ۱۸۸۶ برپا داشتند، گرامی میدارد. تظاهرات کارگران شیکاگو آن روز توسط پلیس سرمایه به خاک و خون کشیده شده ولی یاد این روز ازخاطره ها محو نگشت و اول ماه مه جلوه ای ازهمبستگی جهانی پرولتاریا در سراسرجهان گردید.در این مدت سرمایه داری جهانی کوشش بسیارکرد تا این روزرا ازمیان بردارد، زیرا هراس سرمایه داری از اتحاد و همبستگی و تشکل پرولتاریاست. آنجا که این دسیسه با مقاومت کارگران روبرو شد، بر این روز، روز کار نام نهاد و با این عمل وحشت خودرا از نام کارگر عیان ساخت. در این روز کارگران همه کشورها سوای رنگ، ملیت و مذهب فرا رسیدن زندگی آگاهانه خویش را در پیکارعلیه  بیکاری، گرسنگی، استثمار و بینوائی جشن می گیرند و در این پیکار مشترک دو جهان در برابر هم  صف آرایی میکنند. جهان سرمایه و جهان کار، جهان استثمار و بردگی، جهان برابری و برادری. خواست همه کارگران جهان محو و نابودی استثمار و بنا نهادن جهانی بری از جنگ و فاشیسم و راسیسم، جهانی بری از فقر و فحشا و همه آن مظاهر وجودی نظام انگلی سرمایه داری است.

طبقه کارگردرعین اینکه ثروت آفرین و نیروی محرک جامعه است، پیشقراول و موتور انقلاب نیز بشمار می رود. بدون حضور طبقه کارگر در جنبش های دمکراتیک و آزادیبخش و بدون کسب رهبری انقلاب توسط این طبقه، هیچ انقلابی به پیروزی نهایی نخواهد رسید و آزادی بشریت را که درگرو سوسیالیسم است، به ارمغان نخواهد آورد. نمونه انقلاب بهمن ۵۷ در برابر ماست. این انقلاب مدیون مبارزات کارگران صنایع نفت بود. بدون حضور نفتگران قهرمان ایران که شیرهای نفت را بستند و در صفوف قیام گام گذاردند، پیروزی ممکن نمی بود. اما از آنجا که کارگران فاقد رهبری کمونیستی بودند نتوانستند مهرخود را بر انقلاب بکوبند. ازهمین رو علیرغم پیکار قهرمانانه و تعیین کننده شان ، پس از سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، مجددا به قعر جامعه پرتاب شدند تا خود را برای خیزی دیگر آماده نمایند.

امسال درشرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم که در ایران کابوس استبداد مذهبی همچنان مسلط است. طبقه کارگر از کلیه حقوق اجتماعی خویش محروم است، قانون کار، بیمه اجتماعی، حق تجمع در اتحادیه های کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ است. گرانی، فقر و بیکاری درایران بیداد میکند و شورای عالی کار که حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۲۶۴۰۰۰  تومان تعیین کرده است، چیزی است نزدیک به سه برابر زیر خط  فقر و این به معنی  تشدید فشار بر زحمتکشان و شیره جانشان را کشیدن است. از طرفی رژیم  جمهوری اسلامی در سال گذشته به سیاست زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب دگراندیشان بویژه فعالین کارگری ادامه داد و میهنمان در فقر و گرانی و رشوه و فساد و دزدی، رانتخواری و مالخواری و بانکخواری های کلان پیشروی داشته است و سرنخ همه این دزدیهای کلان به سران درجه اول نظام مافیایی حاکم وصل است و جز این نیست. خیزش خیره کننده کارگران و زحمتکشان دردی ماه  سال گذشته که به مدت ده روز ادامه داشت، جرقه‌ای بود که به سرعت شعله‌ور شد و در سراسر ایران و در بیش از صد شهر بزرگ و کوچک  ارکان جهموری اسلامی را به لرزه درآورد. این خیزش، خیزش خرد در مقابل جهالت، خیزشی عادلانه علیه بیکاری و گرانی و فساد اقتصادی و سیاستهای نولیبرالی و سرکوب‌های سیاسی بود. فریاد خشم فروخفته میلیون‌ها مردمی بود که صبرشان به سرآمده، کارد به استخوان‌شان رسیده و رژیم حامی سرمایه‌دار و شیاد اسلامی را به چالش گرفتند. شکاف طبقاتی در ایران محصول سیاستهای نئولیبرالی هر دو جناح و دزدی¬های باندهای هر دو جناح است وجز این نیست.

امسال در شرایطی به استقبال روزاول ماه مه می رویم که تجاوزات نظامی به خلقهای جهان ادامه دارد. خروج فوری و بی قید و شرط ارتش متجاوز عربستان از یمن و خروج فوری و بی قید و شرط امپریالیسم آمریکا و متحدینش از خاک سوریه، افغانستان، عراق و لیبی و برافراشتن پرچم دفاع از خلق دربند فلسطین و تاکید بر تحریم همه جانبه رژیم متجاوزصهیونیستی اسرائیل وظیفه انترناسیونالیستی همه کمونیستها و نیروهای انقلابی درسراسر جهان است.

حزب کارایران(توفان) اول ماه مه، روزکارگر را به همه کارگران شاد باش می گوید و برایشان در پیکار متحدانه برعلیه سرمایه داری و امپریالیسم، علیه جنگ و خونریزی و فاشیسم و برای نان، صلح و آزادی  پیروزی آرزو میکند. تنها ازطریق انقلاب و راهی که لنینیسم نشان میدهد قادریم قدرت سیاسی را به کف گرفته و آینده تابناک بشری را رقم زنیم. این راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران و زحمتکشان است

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پر قدرت اتحاد کارگران جهان!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی  بدست کارگران و زحمتکشان ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
www.toufan.org
toufan@toufan.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.