فراخوان به آکسیون ایستاده درگوتنبرگ/سوئد از سوی “کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران – گوتنبرگ (سوئد)”

در ستایش از دختران خیابان انقلاب و در پشتیبانی از خیزش دی۱۳۹۶مردم ایران. یکشنبه هیجدهم (۱۸) فوریه  ۲۰۱۸، ساعت دو(۲) بعدازظهر ….

فراخوان به آکسیون ایستاده درگوتنبرگ/سوئد
در ستایش از دختران خیابان انقلاب و در پشتیبانی از خیزش دی۱۳۹۶مردم ایران
یکشنبه هیجدهم (۱۸) فوریه  ۲۰۱۸، ساعت دو(۲) بعدازظهر

336

ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران!
در ایران مقاومت مردم به اشکال مختلف دنبال می گردد . مبارزه زنان با تجلی حرکت شکوفای دختران خیابان انقلاب که از ویدا موحد شروع شد و همچنان در سطح شهرهای مختلف کشور ادامه دارد .
ما فعالان کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران – گوتنبرگ (سوئد)

همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشورو بویژه دستگیری دختران خیابان انقلاب و روشنگری در برابر افکار عمومی  جامعه میزبان در کنار هم باشیم!

زمان : یکشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۸  ساعت تجمع دو (۱۴) بعد از ظهر
مکان :میدان یوتاپلاتسن جنب کتابخانه مرکزی  با اسپور های یک/ دو /چهار/ پنج / هفت
تلفن های ارتباط برای هماهنگی: رفیق بیژن خوزستانی  ۰۷۰۴۹۲۶۸۲۵ / رفیق کریم نوری ۰۷۰۴۴۴۱۵۵۵

کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران – گوتنبرگ (سوئد)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.